Sökning: "systematisk litteraturstudie läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden systematisk litteraturstudie läsförståelse.

 1. 1. En systematisk litteraturstudie om sambandet mellan matematik och läsförståelse : Med inriktning textuppgifter på mellanstadiet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Melissa Karlsson; Alva Hultén; [2020]
  Nyckelord :Matematik Läsförståelse Textuppgifter Påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : Denna studie inriktar sig mot matematik och läsförståelse med fokus på textuppgifter för elever på mellanstadiet. PISA (Programme for International Student Assessment) är ett internationellt program där 15 åriga elevers kunskaper testas i dels matematik och läsförståelse. LÄS MER

 2. 2. Strategier för att främja elevers läsförståelse : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Dahlström; Jaqueline Rappell; [2020]
  Nyckelord :lässtrategi; läsförståelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning En god läsförståelseförmåga följer oss hela livet, att kunna läsa och förstå är en individuellrättighet. För att eleverna ska få möjligheten till detta behöver skolan bedriva en målinriktad undervisning. LÄS MER

 3. 3. Digital läsning och läsförståelse : En systematisk litteraturstudie om elevers digitala läsning och behov av undervisning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Appert; [2020]
  Nyckelord :Reading comprehension; digital tools; digital reading; traditional reading and reading instruction.; Läsförståelse; digitala verktyg; digital läsning; traditionell läsning; läsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att studera vad aktuell forskning har kommit fram till om eventuella skillnader i läsförståelsen mellan traditionell och digital läsning och hur läsförståelsen hos grundskoleelever kan stödjas och utvecklas vid läsning på skärm. Materialet i studien bygger på 11 publikationer som tagits fram genom databassökning och manuell sökning via referenslistor. LÄS MER

 4. 4. Elevers läsförståelse i ett reflekterande klassrum : En systematisk litteraturstudie om att på bästa sätt främja läsförståelse genom lässtrategier, motivation och kognitiv stöttning i årskurs 1–3  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Carolina Perkovic; Alexandra Ström; [2020]
  Nyckelord :Learning to read; reading comprehension; reading strategies; motivation; cognitive support; self-perception; Läsinlärning; läsförståelse; lässtrategier; motivation; kognitiv stöttning; självuppfattning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudies syftet är att identifiera de evidensbaserade sätt på vilka lärare kan arbeta med läsinlärning för att skapa läsförståelse av skönlitteratur i årskurs 1–3. Studiens material består av utvalda artiklar som samlats in från olika databaser utifrån nyckelord från syfte och frågeställning. LÄS MER

 5. 5. Interventioner för läsutveckling  -En systematisk litteraturstudie om intensivträning för läsutvecklingen hos elever med lässvårigheter

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Interventioner; intensivträning; lässvårigheter; läsutveckling; läsförmåga; avkodning; läsförståelse; f–3;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar olika interventionsstudier som undersöker på vilket sätt interventionerna påverkar läsutvecklingen hos elever med lässvårigheter. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att skapa en sammanställning av forskning som finns inom området. LÄS MER