Sökning: "systematisk litteraturstudie linköpings universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden systematisk litteraturstudie linköpings universitet.

 1. 1. Förutsättningar och konsekvenser av co-teaching : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Nordenstam; Hulda Fjellström; [2020]
  Nyckelord :co-teaching; undervisningsmetod; stöd och anpassningar; systematisk litteraturstudie; USA;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att öka kunskapen om co-teaching som ett effektivt sätt att organisera undervisningen samt arbetet med elevers stöd och anpassningar. Studien vilar på det sociokulturella perspektivet gällande synen på lärandet samt ideologiskt det specialpedagogiska kritiska perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers svårigheter med derivata : en systematisk litterturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Emil Johansson; Daniel Grönbäck; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieelever; svårigheter; matematik; derivata;

  Sammanfattning : Den här studien är en systematisk litteraturstudie som syftar till att beskriva och sammanfatta gymnasieelevers svårigheter kring begreppet derivata. Genom systematiska sökningar både i databaser och manuellt valdes artiklar ut efter vissa urvalskriterier. Dessa artiklar sammanfattades och analyserades sedan. LÄS MER

 3. 3. Högstadie- och gymnasieelevers svårigheter med det aritmetiska medelvärdet : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Richard Toros; [2020]
  Nyckelord :Statistik; arimetiska medelvärdet; svårigheter; matematik; gymnasieelever; högstadieelever;

  Sammanfattning : Denna studie är en systematisk litteraturstudie som syftar till att besvara frågeställningen: Vilka matematiska svårigheterförekommer bland högstadie- och gymnasieelever när de löser uppgifter som behandlar det aritmetiska medelvärdet? SamtVilka är skillnaderna mellan högstadie- och gymnasieelevernas svårigheter? Genom att besvara frågeställningarnakartläggs olika typer av elevsvårigheter, vilket kan bidra med information till lärare om hur de kan planera sinmatematikundervisning. I studien undersöks forskningslitteratur angående de svårigheter som finns i målgruppen ochgenom forskningslitteraturen identifieras sju teman av svårigheter. LÄS MER

 4. 4. När hjärnan arbetar annorlunda : En systematisk litteraturstudie om forskningsresultaten av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Engström; Erik Petersson; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; autismspektrumtillstånd; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka svårigheter och positiva effekter av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som hämtat sitt material genom en databasundersökning i ERIC. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers utmaningar inom klassisk mekanik : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Hannes Asklund; [2020]
  Nyckelord :Klassisk mekanik; Gymnasieelever; Gymnasiet; Fysikundervisning;

  Sammanfattning : Den klassiska mekaniken är inte helt intuitiv. Det är något som gymnasieelever världen över upplever när du blir undervisade inom det. Det finns viss forskning inom området som undersöker vilka utmaningar som tycks finnas för gymnasieelever världen över. LÄS MER