Sökning: "systematisk litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 3023 uppsatser innehållade orden systematisk litteraturstudie.

 1. 1. Moderns erfarenheter av vården vid postpartum depression – en systematisk kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Refthammar; Alicia Garcia Karisaar; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; depression; EPDS; erfarenheter av vård; individanpassad vård; kvinnors erfarenheter; postpartum depression; specialistsjuksköterska psykiatrisk vård; stigmatisering; systematisk kvalitativ litteraturstudie.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag definieras oftast diagnosen postpartum depression på barnhälsovårdscentralen (BVC) med hjälp av skattningsformuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). I Sverige drabbas mellan 8-15% av alla nyblivna mödrar av diagnosen. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av delaktighet i vården av sitt för tidigt födda barn - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Valdemarsson; Frida Alexandra Andersson; [2023]
  Nyckelord :Delaktighet; För tidigt födda barn; Föräldrar; Neonatalavdelning; Upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör vårdpersonal aktivt uppmuntra föräldrar till närvaro och vård av sitt för tidigt födda barn för att säkerställa deras delaktighet. Svensk neonatalvård anses ligga i framkant men det finns utrymme för förbättringar av det psykosociala stödet och omhändertagandet av föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av vårdpersonalens amningsstöd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Martina Carlenfelt; Dishin Haciy; [2023]
  Nyckelord :Föräldrars upplevelser; Amningsstöd; Vårdpersonal.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstmjölk är väl dokumenterat som den bästa nutritionen i livets start. Sjunkande statistik redovisas gällande nyfödda som ammas och därför finns behov av att arbeta amningsfrämjande. Syfte: Denna studie syftar till att belysa föräldrars upplevelser av vårdpersonalens amningsstöd efter utskrivning från slutenvården. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till föräldrars skepticism mot barnvaccinationer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Lindahl; Hanna Skog; [2023]
  Nyckelord :immunization; childhood vaccination; hesitancy; parents attitude; immunisering; barnvaccination; tveksamhet; föräldrars attityder;

  Sammanfattning : Introduktion: Vaccin har blivit en global framgång för folkhälsan. Vaccinationer har bidragit till att flera barnsjukdomar blivit så sällsynta att de inte längre utgör hot mot samhället. Trots detta finns fortfarande en tveksamhet hos föräldrar kring barnvaccinationer. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens erfarenheter och hantering av svår luftväg hos vuxna personer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pauline Hällström; Erika Waltin; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; ambulanspersonal; prehospital; erfarenheter; luftvägshantering; svår luftväg.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ambulanspersonal ankommer till olycks- eller sjukdomsplats är sjuksköterskans första uppgift att bedöma, åtgärda och behandla patientens luftväg. Luftvägshantering hos patienter med svår luftväg är en komplex uppgift som generellt är svårare i den prehospitala kontexten jämfört med intrahospital miljö. LÄS MER