Sökning: "systematiska perspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden systematiska perspektivet.

 1. 1. Omsorgen – den komplexa och ovärderliga : En studie om etisk omsorg och dess synlighet i förskolors systematiska kvalitetsarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Kristin Svensson; Jenny Roman; [2021]
  Nyckelord :Etisk omsorg; systematiskt kvalitetsarbete; omsorg och lärande; utveckling; normer; postmodernt perspektiv;

  Sammanfattning : Förskolans utbildning har alltid präglats av olika roller, såsom omsorg, tillsyn och undervisning (Tallberg Broman, 2017). Tidigare forskning visar att omsorgen har fått ett allt mindre utrymme i förskolans dokumentationsarbete och att lärandet i stället har fått en framträdande roll. LÄS MER

 2. 2. För vems ögon : - en studie om hur föskollärare dokumenterar stödinsatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Granat; [2021]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; dokumentation; stödinsatser; uppföljning; utvärdering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Granat, Therese (2021). För vems ögon? En studie om hur förskollärare dokumenterar stödinsatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. - Hopp och lek : Förskollärares och barnskötares förhållningssätt till barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Eriksson; Emma Hedström; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; fri lek; förhållningssätt; utgångspunkter;

  Sammanfattning : Förskollärare och barnskötare ställs inför olika val i förskolan i förhållande till den fria leken. Det är en anledning till att det kan bli problematiskt om förskollärare och barnskötare inte vet hur de ska förhålla sig till den fria leken, eftersom leken är en central del i utbildningen. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar och konsekvenser av co-teaching : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Nordenstam; Hulda Fjellström; [2020]
  Nyckelord :co-teaching; undervisningsmetod; stöd och anpassningar; systematisk litteraturstudie; USA;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att öka kunskapen om co-teaching som ett effektivt sätt att organisera undervisningen samt arbetet med elevers stöd och anpassningar. Studien vilar på det sociokulturella perspektivet gällande synen på lärandet samt ideologiskt det specialpedagogiska kritiska perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Elevers utveckling och svårigheter i subtraktion : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Amilia Byström; Sofie Björell; [2020]
  Nyckelord :Matematik; subtraktion; svårigheter; progression;

  Sammanfattning : Av svenska elever är det 12 procent som inte uppnår de grundläggande kunskapskraven inom matematik när det går i årskurs 6. Syftet med den systematiska litteraturstudie är att undersöka om och i så fall vilka svårigheter som finns inom området subtraktion hos elever i mellanstadiet och hur lärare kan ge elever progression i sin kunskapsutveckling av subtraktion utifrån tidigare forskning. LÄS MER