Sökning: "systemisk psykoterapi"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden systemisk psykoterapi.

 1. 1. “ATT GÖRA RELATION OCH INTE BARA PRATA RELATION” - En kvalitativ studie av professionellas perspektiv på systemorienterat arbete med ungdomar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulrica King; Anna-Lena Högblom; [2023-11-17]
  Nyckelord :adolescensutveckling; ungdomar; systemisk psykoterapi; integrativt systemorienterat arbete; professionellas perspektiv;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka professionellas syn på om och hur ett systemorienterat arbetssätt kan integreras med det befintliga individinriktade arbetssättet på Ungdomsmottagningen. Studien genomfördes genom att undersöka professionellas perspektiv på Ungdomsmottagningen samt ta del av professionellas perspektiv på Ung vuxen mottagning som redan i viss utsträckning implementerat ett systemorienterat arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Systemisk psykoterapi och affektiv neurobiologi : en studie av psykoterapeuters upplevelse av sitt arbete på en dagverksamhet kopplat till aktuell evidensbaserad forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Michelangelo Rizzo; [2015]
  Nyckelord :systemisk psykoterapi; affektiv neurobiologi; dagverksamhet;

  Sammanfattning : Studien har sin bakgrund i systemisk psykoterapeutisk teori och aktuell affektiv neurobiologi enligt Jaak Panksepps evidensbaserade forskning. Syftet är att undersöka psykoterapeuters beskrivning och erfarenhet av att arbeta systemiskt psykoterapeutiskt och analysera huruvida arbetet ligger i linje med systemisk teori och affektiv neurobiologisk forskning. LÄS MER

 3. 3. Oidipus, Freud och det utsatta barnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Psykoterapi

  Författare :Solveig Willberg; [2011]
  Nyckelord :Psykoterapi; Systemisk familjeterapi; Oidipuskomplexet; Freud;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa och jämföra det utsatta barnets öde såsom det speglas i myten och dramat om Oidipus och i Freuds teori om oidipuskomplexet. Myten och senare Sofokles drama handlar om ett barn som av sina föräldrar sätts ut i skogen för att dö med genomborrade hälar, men blir funnet och räddat till livet. LÄS MER

 4. 4. Se mig som den jag är! : En uppsats om transsexualism utifrån familjeperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Psykoterapi

  Författare :Gunilla Bandh; [2010]
  Nyckelord :Psykoterapi; transsexualism;

  Sammanfattning : I denna uppsats möter man tre ungdomar med diagnosen transsexualism och deras familjer. Syftet med studien var att förmedla kunskap och förståelse om transsexualism genom att studera interaktionen mellan familjemedlemmarna och hur de upplever verkligheten i en förändringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Både och - att utgå från systemteori och psykodynamisk teori i kiniskt arbete med ungdomar och deras familjer

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elisabet Bergenmar Ivarsson; [2009-04-09]
  Nyckelord :integrativ psykoterapi; systemisk terapi; psykodynamisk terapi; ungdomar;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en studie av möjligheter och begränsningar när det gäller att på olika sätt kombinera psykodynamisk teori och systemteori i det kliniska arbetet med företrädesvis ungdomar och deras familjer. Genom litteraturstudier, genomgång av forskningsartiklar på området samt intervjuer med tre psykoterapeuter med utbildning och klinisk erfarenhet från båda teoriområdena, ges olika bilder av hur kombinationer av ovan teori och metod kan se ut och de svårigheter som finns. LÄS MER