Sökning: "systemisk-funktionell grammatik"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden systemisk-funktionell grammatik.

 1. 1. Uppfattningar om Sfi, Sfi-elever och det svenska språkets roll för integration. En kritisk diskursanalys av en partipolitisk debattartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elisabet Brunnegård; [2021-03-08]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; systemisk-funktionell grammatik; transitiv analys; Moderaterna; integration; Sfi; svenska språket;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka bilden av Sfi, Sfi-elever och det svenska språkets roll för integration i en debattartikel från Svenska Dagbladet sommaren 2019 författad av Moderaterna. Med hjälp av språkanalytiska verktyg från kritisk diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik, i form av transitiv analys och analys av sociala deltagare, har följande resultat framkommit. LÄS MER

 2. 2. Identitet, solidaritet, auktoritet : Omtal och positionering i anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :government communication; pronouns; systemic functional grammar; SFG; appraisal theory; engagement; positioning; Public Health Agency of Sweden; National Board of Health and Welfare; Swedish Civil Contingencies Agency; covid-19; myndighetskommunikation; pronomen; SFG; appraisalteorin; dialogicitet; positionering; Folkhälsomyndigheten; Socialstyrelsen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; covid-19;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstruerar identiteter och gemenskaper med de inledande anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19. Materialet utgörs av 40 transkriberade anföranden från perioden mars 2020 till januari 2021 som analyseras i tre steg. LÄS MER

 3. 3. Stefan, Jimmie eller Jesus? : En kritisk diskursanalytisk studie av fyra nomineringsgruppers valprogram inför kyrkovalet 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :David Petersen; [2021]
  Nyckelord :Kyrkoval; Svenska kyrkan; valprogram; nomineringsgrupper; kritisk diskursanalys; systemisk-funktionell grammatik; textanalys; visuella processer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll Svenska kyrkan tillskrivs i dagens sekulära samhälle, av olika kyrkopolitiska nomineringsgrupper i deras valprogram. Min ansats är språkvetenskaplig och jag utgår från den kritiska diskursanalysen och den systemisk-funktionella grammatiken, och analyserar fyra kyrkopolitiska nomineringsgruppers valprogram inför kyrkovalet 2017. LÄS MER

 4. 4. Språkliga skillnader i texter i olika betygssteg. : Textanalys av elevtexter i nationella provet för årskurs 9 från 2014 i svenska och svenska som andraspråk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Krage; [2021]
  Nyckelord :Elevtextanalys; svenska och svenska som andraspråk; systemisk funktionell grammatik; grammatiska metaforer; processer;

  Sammanfattning : Sammanfattning I den här studien analyseras 40 texter i svenska och svenska som andraspråk åk.9 från NP 2013/2014. Syftet är att identifiera vilka språkliga skillnader som finns i de olika betygsstegen och om möjligt koppla dessa till vardagsspråk och kunskapsspråk. LÄS MER

 5. 5. Den välvilliga konsumenten : En multimodal analys av ett ekologiskt blöjföretags marknadskommunikation med föräldern

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Mäkipiha; [2021]
  Nyckelord :sustainability; organic; marketing communication; multimodal marketing communication; ethical marketing communication; commodity activism; navigating guilt; Naty; parent; social semiotics; systemic-functional grammar; hållbarhet; ekologisk; marknadskommunikation; multimodal marknadskommunikation; etisk marknadskommunikation; commodity activism; navigating guilt; Naty; förälder; sociosemiotik; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur ett ekologiskt blöjföretag kommunicerar hållbarhet till föräldern i sin multimodala marknadskommunikation, och vilken relation som genom denna synliggörs mellan företaget och föräldern. Ett delsyfte är att vidare kritiskt belysa vad marknadskommunikationen kan säga om relationen och ett samhälle präglat av hållbarhet. LÄS MER