Sökning: "systemperspektivet."

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet systemperspektivet..

 1. 1. Lärares hantering av Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för läsning på höstterminen i årskurs 1 - En kvalitativ intervjustudie av sex lågstadielärares uppfattningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristiina Halonen; Anne Wallberg; [2020-06-23]
  Nyckelord :bedömningsstöd; läsförståelse; årskurs 1; ntervju; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syfte Kunskapskrav i läsförståelse för skolans årskurs 1 infördes år 2016. Sedan dess är lärarna ålagda att bedöma elevernas läsförmågor på höstterminen i årskurs 1 med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd. LÄS MER

 2. 2. "Ett public service för alla" : En kvalitativ studie om hur journalisterna på public service, i Sverige och Norge, upplever utbudet på de samiska språken samt deras möjligheter att leva upp till sändningstillstånden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Bim Jacobsson; Hannah Fornmark; [2020]
  Nyckelord :semistrukturerade intervjuer; samiska språken; sändningstillstånd; kulturperspektivet; offentlighetsteorin; systemperspektivet.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur journalister som arbetar på NRK Sápmi, SVT Sápmi och SR med inriktning på samiskt utbud upplever sina möjligheter att arbeta utifrån sändningstillstånd. Genom semistrukturerade intervjuer visar uppsatsen att det finns ekonomiska skillnader mellan redaktionerna som påverkar utbudet samt hur journalisterna arbetar med språket. LÄS MER

 3. 3. Att få en bra relation, det är A och O

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Ahlgren Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur man som slöjdlärare kan arbeta med elever i behov av särskilt stöd och deras åtgärdsprogram. Studien utgick ifrån följande två frågeställningar: - Hur arbetar slöjdlärare med att applicera åtgärdsprogram i deras ordinarie undervisning? - Hur påverkar arbetet med elever i behov av särskilt stöd övriga elever i slöjden? Som teoretisk utgångspunkt för arbetet användes specialpedagogiska perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Gangs who rule the night : En kritisk diskursanalys av Al Jazeera English, CNN och SVT:s framställning av Islamiska Statens upplösning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Otto Jaksch; Matilda Bank; [2020]
  Nyckelord :Islamic State; ISIS; ISIL; Daesh; Al-Jazeera English; CNN; SVT; global journalism; journalistic culture; Islamiska staten IS ; Al-Jazeera English; CNN; SVT; global journalistik; journalistisk kultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att jämföra hur Al Jazeera English (AJE), CNN och SVT, tre nyhetsmedier inom olika mediesystem, rapporterar kring upplösningen av Islamiska staten (IS). Vi har intresserat oss för att se till hur samhälleliga, kulturella och journalistiska element, och maktkampen mellan dessa, påverkar nyhetsmediernas nyhetsvärdering och nyhetsrapportering. LÄS MER

 5. 5. "Det är viktigt att vara en pratbar vuxen" : En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars samtal om sexualitet med det placerade barnet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Elin Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Sexuality; foster parents; sexual scripts; foster children; Sexualitet; familjehemsföräldrar; sexuella script; familjehemsplacerat barn;

  Sammanfattning : Barn inom samhällets barn- och ungdomsvård, däribland familjehemsplacerade barn, är mer utsatta för sexuella risker än andra. Familjehemsföräldrar har således en viktig roll att kunna möta de placerade barnen och på olika sätt samtala om sexualitet. LÄS MER