Sökning: "systemtåg"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet systemtåg.

  1. 1. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

    Författare :Sixten Walheim; [2022]
    Nyckelord :järnvägstransporter; rundvirkestransporter; Norgependeln; elektrifieringsgrad; systemtåg;

    Sammanfattning : Av Sveriges totala rundvirkestransporter sker ca 20 % av transportarbetet på järnväg med målet om att öka. Något som hindrar en ökning av järnvägstransporter förutom konkurrens från lastbil, är avsaknaden av fullständig elektrifiering. LÄS MER