Sökning: "systemteori c-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden systemteori c-uppsats.

 1. 1. Samhällets system : Långvarigt beroende av försörjningsstöd ur ett systemteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Svensson; [2013]
  Nyckelord :social benefits; resource systems; social services; social problems; systems theory; socialbidrag; försörjningsstöd; resurssystem; socialtjänst; social problematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats är att genom Pincus och Minahans resursinriktade systemteori undersöka innebörden av hur samhälleliga system tillgodoser hjälpbehov för klienter som uppbär försörjningsstöd under lång tid. Målet är att skapa en strukturerad bild av vad som är bidragande faktorer till långvarigt beroende av försörjningsstöd samt hur samhälleliga system arbetar med insatser gällande dessa faktorer. LÄS MER

 2. 2. Bara jag - En kvalitativ studie om vuxna endabarns upplevelser av att leva utan syskon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anneli Lindström; Marina Bergström; Minna Pelli; [2012-02-22]
  Nyckelord :Vuxna endabarn; Föreställningar; Roll; Relation; Socialt nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats har varit att undersöka hur vuxna endabarn upplever sin situationav att leva som endabarnet. Vi har undersökt hur de upplevt sin roll i familjen samt hurrelationen till föräldrarna och det sociala nätverket har varit och är för närvarande. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars hälsa i spåren av finanskrisen. — En kvalitativ studie om hur finanskrisen påverkat ungdomars hälsa och livssituation

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Gabriel Bulun; Marie Andersson; [2010-03-08]
  Nyckelord :finanskris; skola; ungdomar; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna C‐uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan den rådande finanskrisen och barns hälsa och hur detta i så fall påverkar barns livssituation. Vi vill undersöka hur professionella som arbetar med barn uppfattar situationen utifrån de upplevelser och samtal de haft med barn i skolan. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers förutsättningar för att skapa delaktighet i skolan för elever med funktionshinder : C-uppsats inom specialpedagogiskt område

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Anette Anderstedt; Mona Hiréd-Tedsjö; [2008]
  Nyckelord :Delaktighet; funktionshinder; kamratkultur; systemteori; ICF; språk som;

  Sammanfattning : Delaktighet anser vi är ett viktigt begrepp för att kunna skapa bra förutsättningar för jämlikhetoch inflytande för elever med funktionshinder inom skolan. Hur delaktighet kan skapas fördessa elever påverkas av samspelet med andra och av miljön i omgivningen. LÄS MER

 5. 5. Vikten av vårdnadsutredningar : en studie om hur tingsrätten använder sig av socialtjänstens vårdnadsutredningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Benny Juhlin; Mattias Krohn; [2006]
  Nyckelord :Vårdnadsutredningar; Barnets bästa; Vårdnadstvist; Barnets vilja; Gemensam vårdnad; Enskild vårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna c-uppsats är att undersöka hur tingsrätten använder socialtjänstens utredningar och snabbyttringar som görs enligt föräldrabalken 6:19 och 6:20. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av en litteraturstudie där åtta domar i vårdnadsfrågor har granskats. LÄS MER