Sökning: "systemteori i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden systemteori i vården.

 1. 1. Familjens erfarenheter av att leva med en person diagnostiserad med tvångssyndrom : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Fritzon; Lotta Francke; [2021]
  Nyckelord :erfarenheter; familj; kvalitativ; tvångssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är sedan tidigare känt att familj till en person med psykisk ohälsa upplever en börda. Detta är inget undantag när det kommer till familjer till personer diagnostiserade med OCD. Det är däremot inte känt vilka erfarenheter som ligger bakom bördan som familjen känner. LÄS MER

 2. 2. Biologiska barn i familjehem, vad hände sen? - En kvalitativ studie om att växa upp som biologiskt barn i familjehem och vad det kan få för framtida konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanne Gråhns; Elenor Sahlström Moen; [2018]
  Nyckelord :Biologiska barn; familjehemsvård; engagemang; delaktighet; svårigheter; påverkan; KASAM; generell systemteori; ekologisk systemteori.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie behandlar familjehemsvård och berör vuxna personers erfarenheter av att växa upp i ett hem som tagit emot familjehemsplacerade barn. Studien belyser de biologiska barnens delaktighet i vården, engagemang hos deras föräldrar samt svårigheter för barnen i familjehemsvården med fokus på konsekvenser barnen fått senare i livet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser och behov av stöd hos syskon till ett sjukt barn : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Petersson; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :siblings; family-centered nursing; illness; support; sibling relationships; syskon; familjecentrerad omvårdnad; sjukdom; stöd; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att känna sig delaktig i en familj och alla individer i familjen påverkar varandra, både positivt och negativt. Syskon betyder ofta mycket för varandra även om relationen inte alltid är positiv. När ett barn blir sjukt påverkas hela familjen. Det sjuka barnet får mer fokus och syskonet kan känna sig åsidosatt. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av kommunikationsverktyget SBAR : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Åsa Bjurman; Daniel Skagerling; [2017]
  Nyckelord :Communication; Patient Safety; Systems Theory; Health; Nursing; Kommunikation; Patientsäkerhet; Systemteori; Hälsa; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationsbrister inom vården är en betydande patientsäkerhetsrisk. Med anledning av detta har ett kommunikationsverktyg med akronymen SBAR introducerats syftande till att motverka detta genom att på ett strukturerat och säkert sätt överföra informationen. LÄS MER

 5. 5. Partners upplevelse av sin roll vid vård med palliativ intention.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisa Emilia Skagerberg; [2017]
  Nyckelord :Närståendestöd; palliativ vård; partner; roll; upplevelse; vård vid livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara närstående till en patient som vårdas med palliativ intention kan medföra fysiska och psykiska påfrestningar. Studier har påvisat att partners löper högre risk än andra närstående att drabbas av ohälsa. LÄS MER