Sökning: "systemutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 435 uppsatser innehållade ordet systemutveckling.

 1. 1. Tillgänglighet för alla : Kommundemografis inverkan på användarinvolvering vid utveckling av offentliga webbtjänster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Agnes Norman; Carl Lundin; [2021]
  Nyckelord :User Involvement and Participation; e-Government; System Development; demography; Online Accessibility Adaptation; UPI; e-government; systemutveckling; demografi; webbtillgänglighet;

  Sammanfattning : This thesis explores if there is a connection between municipal demographics and how often the municipality involves users with disability in the development of its online services. The thesis derives its theory from previous studies on user involvement and participation (UPI),  e-government development and county bureaucracy. LÄS MER

 2. 2. Sjukvårdspersonalens behov och involvering vid utveckling av journalsystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JOSEFIN DANIELSSON; MELANIE KOLLER; [2020]
  Nyckelord :product development; user involvement; user-centered product development; needs; system development; health care system and electronic medical records; produktutveckling; användarinvolvering; användarcentrerad produktutveckling behov; systemutveckling; journalsystem och sjukvård;

  Sammanfattning : Det svenska vårdsystemet står inför en rad utmaningar relaterade till de journalsystem som används idag. Sjukvårdspersonalen upplever svårigheter med systemen vilket påverkar det dagliga arbetet inom vården. LÄS MER

 3. 3. Databasmodeller och tidsseriedata : En jämförelse av svarstider

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Sandra Landin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med studien har varit att undersöka hur olika databasmodeller presterar vid inhämtning av tidsseriedata. I studien jämförs en tidsseriedatabas med en databas av annan modell. Studien har genomförts enligt metoden Design Science Research. Metoden lämpar sig väl vid systemutveckling och bygger på att skapa en artefakt, en prototyp. LÄS MER

 4. 4. Riskbaserad säkerhetstestning : En fallstudie om riskbaserad säkerhetstestning i utvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Mikrodataanalys

  Författare :Pontus Engblom; [2020]
  Nyckelord :Security testing; testing; risk-based security testing; risks; risk evaluation; risk management; system development; Säkerhetstest; testning; riskbaserad säkerhetstestning; risker; riskvärdering; riskhantering; systemutveckling;

  Sammanfattning : A risk is something that can happen and a problem is something that we know will happen or that has already happened. Security testing is used to evaluate a programs security using various methods and risk-based security testing is used to analyze, calculate and correct potential defects or problems in a system. LÄS MER

 5. 5. KM och KMS i agil systemutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jonas Klavebäck; Johan Mårtensson; Malte Schött; [2020]
  Nyckelord :Knowledge Management; KM-system; agil systemutveckling; agila principer; kunskapsomvandling; kunskapsdelning; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att redogöra för kunskapsdelning inom och mellan team i agil systemutveckling, KM-systems roll för kunskapsdelning samt utmaningar med KM-system för kunskapsutbyte. Litteraturen belyser kunskap som resurs och behovet av att förstå att kunskap existerar i olika former och omvandlas och utvecklas kontinuerligt när den används. LÄS MER