Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Tätt eller brett? : en forskningsförberedande studie i effekter av kontinuerlig tätortsutglesning

    Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Ebba Landén Helmbold; [2020]
    Nyckelord :förtätning; tätortsutglesning; jordbruksmark; översiktsplanering; evidensbaserad planering; density; urban sprawl; evidence based planning;

    Sammanfattning : Cities are expanding at a rapid speed as the urbanisation trend continues throughout the world. Large land aerials are being claimed in favor of urban sprawl as an answer to increasing inhabitant numbers in cities. LÄS MER