Sökning: "tångring"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet tångring.

 1. 1. Riksdagsvalet 2018 och 2022: Vad driver röstningsbeteendet i svenska kommuner?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Amanda Tångring; Elin Jalkenäs; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Finns det samband mellan förskollärares attityd till jämställdhetsarbete och deras medvetenhet till stereotypa könsuppfattningar? : En kvantitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Erica Tångring; Linnéa Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Attitude; Consciousness; Equality; Gender; Preschool.; Attityd; Förskola; Genus; Jämställdhet; Medvetenhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka om det finns samband mellan förskollärares attityd till jämställdhetsarbete och deras medvetenhet om stereotypa könsuppfattningar i förskolan. För att utföra detta har vi gjort en kvantitativ studie där metoden för att samla in data var enkäter. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens förutsättningar vid införandet av vaccinationskrav

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Olivia Tångring; Elin Eklöf; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; kroppslig integritet; säkerhet; vaccinationskrav; ovaccinerad arbetstagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Covid-19 har resulterat i en problematik på flertal arbetsplatser och de ovaccinerade arbetstagarna kan anses utgöra en säkerhetsrisk, som arbetsgivaren i sin tur har en skyldighet att förhindra. Det har därmed uppstått en fråga huruvida införandet av ett vaccinationskrav kan ses som en nödvändig åtgärd. LÄS MER

 4. 4. Partnervåld – en arbetsgivarfråga? : Kommunala enhetschefers uppfattning om arbetsgivarens roll och ansvar i anställdas utsatthet för partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sara Tångring; Fanny Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Partner violence; vulnerability; loss of production; employer responsibility; workplace; Partnervåld; utsatthet; produktionsbortfall; arbetsgivaransvar; arbetsplats;

  Sammanfattning : Att vara utsatt för partnervåld kan medföra konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan, och även att innebära att påverkas på olika sätt. Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse kring kommunala enhetschefers uppfattning om sin roll och om arbetsgivaransvar när det gäller anställdas utsatthet för partnervåld. LÄS MER

 5. 5. ”Förtätning” : en studie över begreppets definition och tillämpning som stadsbyggnadsstrategi

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Wenner Tångring; [2019]
  Nyckelord :förtätning; stad; hållbar stadsutveckling; täthet; densification; urban density; compact city; urban sprawl;

  Sammanfattning : Våra städer växer sig allt större i takt med den ökade urbaniseringen. För att möta kraven på en växande befolkning i våra städer utvecklar vi idag våra städer genom förtätning. Men definition av begreppet förtätning är diffus och bilden av förtätning variera även inom stadsbyggnadsbranschen. LÄS MER