Sökning: "t-Test"

Visar resultat 16 - 20 av 940 uppsatser innehållade ordet t-Test.

 1. 16. The Impact of Reshoring on European MNEs’ Performance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Rissanen; Adam Sahlin; [2021]
  Nyckelord :Reshoring; Manufacturing; Financial Performance; European MNE; De-Internationalisation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether European production firms, that reshore parts of their manufacturing processes back to the originating country of the firm, perform financially differently than prior to the reshoring process. The performances of the firms are quantified by the financial indicators of return on equity, return on assets, and net profit margin. LÄS MER

 2. 17. Geografiämnet - skolans minnespalats : En kvantitativ studie om minnestekniker i geografiämnet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonathan Sandblom; [2021]
  Nyckelord :Minnestekniker; Locimetoden; tankekarta; geografi; didaktik;

  Sammanfattning : Studien har undersökt effekterna av minnestekniker för att memorera karaktärsdragen hos olika typer av klimat i geografiämnet. Genom en experimentell design har elevers möjligheter att tillgodogöra sig ämnesstoff med minnesteknikerna tankekarta och loci-metoden undersökts. LÄS MER

 3. 18. Kreditförlustreserveringar enligt IAS 39 och IFRS 9 : Förekomsten av kapital- och resultathantering hos svenska banker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; Anna Söderström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2018 implementerades en ny standard av IASB – IFRS 9 Finansiella instrument instrument – som ersatte den tidigare gällande IAS 39 Finansiella instrument, redovisning och värdering. I synnerhet för banker medförde övergången till den nya standarden förändringar i redovisningen av avsättningar för kreditförluster. LÄS MER

 4. 19. Medarbetarmotivation i virtuella arbetsmiljöer : En studie från ett generationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Nicole Bergman; Martina Sjöö; [2021]
  Nyckelord :Virtual teams; virtual leaders; virtual employees; leadership on distance; employee motivation on distance; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z; remote work; motivation and amotivation; Virtuella team; virtuella ledare; virtuella medarbetare; ledarskap på distans; medarbetarmotivation på distans; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z; distansarbete; motivation och amotivation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka motivation inom virtuella arbetsmiljöer. Vidaresyftar studien även till att jämföra skillnader mellan olika generationer gällande motivation ivirtuella arbetsmiljöer.Metod: I denna studie har en kvantitativ metod applicerats med hjälp av enwebbenkätundersökning. LÄS MER

 5. 20. Standardiserat vårdförlopp förtestikelcancer –remitteras rätt patienter inom Region Örebro?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ruth Randén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Testikelcancer är en ovanlig tumörform, men den vanligaste maligna diagnosenbland män i åldern 25–40 år. Vanliga symtom förknippade med sjukdomen är en palpabeltestikulär resistens, volymökad testikel, smärta och obehag i skrotum eller en förändradtestikelkonsistens. LÄS MER