Sökning: "ta sig in i lek"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade orden ta sig in i lek.

 1. 1. Får jag vara med? - lärares stöd för barns ingång i lek och strategier för att delta i lek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alfred Drejer; Hanna Lindström; Rebecca Nilsson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Lekstrategi; förskolebarn; lärares strategier; lek; scaffolding; lekteori; samvarokompetens; mediering och medierande verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie handlar om barns lekstrategier och hur lärare kan stötta barn i dessa strategier. Alla barn ska enligt “Läroplanen för förskolan” (Lpfö18, 2018) få samma möjlighet att leka och ingå i gemenskap med andra. LÄS MER

 2. 2. Maktrelationer i barns lek - En kvalitativ studie om barns interaktion och strategier för maktutövning i lek.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sanna Mattsson; Hanna Oskarsson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Tillträdesstrategier; exkluderingsstrategier; makt; interaktion; kommunikation.;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ska barn få förutsättningar till att fungera i grupp, där de ska få möjlighet att träna på att samarbeta och ta ansvar för gemensamma regler i leken. I relation till detta vill vi undersöka hur detta sätts på spel i barns lek och hur asymmetriska relationer också är del av vardagen på förskolan. LÄS MER

 3. 3. Naturen och naturmaterialets betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Elvingsson; Sara Ågren; [2024]
  Nyckelord :Naturen; naturmaterial; kreativitet; fantasi; lek; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om hur förskollärare och barn använder naturen och naturmaterial i undervisningssituationer och i leken när de är utomhus, samt att barnen ska få förståelse för hur viktigt det är att ta hand om jorden vi bor på.   Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare kan främja barn att bli mer kreativa och få en förståelse för hållbarbarhetsperspektivet när det kommer till att använda sig av naturen och naturmaterialet i den planerade och fria leken utomhus. LÄS MER

 4. 4. Skogslekplatsen : ett idéförslag för en lekmiljö i Hammarbyskogen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rebecca Eurenius; [2024]
  Nyckelord :Lekmiljö; naturlek; landskapsarkitektur; temalekplats;

  Sammanfattning : Med förtätning av städer riskerar grönområden att minska i storlek och antal. Det kan leda till sämre förutsättningar för barns lek, vilket kan påverka deras hälsa och utveckling negativt. Att vistas eller leka i naturen har visats sig ha flera positiva effekter. LÄS MER

 5. 5. Förskollärarens syn på fysisk aktivitet och lärande : Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jonna Andersson; Reneé Giallousis; [2024]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; rörelse; lärande; barns behov; förskollärares syn; förskollärares uppfattningar; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet och lärande då svenska forskningsstudier visar att förskolebarnen idag rör på sig för lite. Studien har ge- nomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod, där tre förskollärare har intervjuats kring deras uppfattningar, medvetenhet och engagemang, samt hur de ser på möjligheterna att skapa en utbildning med fysisk aktivitet som verktyg. LÄS MER