Sökning: "tacid knowledg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tacid knowledg.

  1. 1. Ullgrens sallat En fallstudie av ett framgångsrikt småskaligt odlingsföretag byggt på hantverksmässig kunskap

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Malin Andersson; [2020-09-16]
    Nyckelord :small-scale farming; tacid knowledg; craftsmanship; sustainable development;

    Sammanfattning : This thesis is a case study of Ullgrens handelsträdgård, a small-scale market garden which successfully produces vegetables, mainly salad, and has done so since 1945. The production is primarily done by hand with a minimum of machinery and without pesticides. LÄS MER