Sökning: "taktil inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden taktil inlärning.

 1. 1. Elever (l)är ganska lika, men ändå väldigt olika : En studie om interaktionen av sinnespreferenser i bokstavsinlärningen för elever i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sandra Gustavsson; Christina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :läs- och skrivinlärning; bokstavsinlärning; undervisningsformer; lärstilar; sinnespreferens; visuell; auditiv; kinestetisk; taktil; legitimeringsmodell;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vilka undervisningsformer verksamma lärare i årskurs 1 använder i bokstavsinlärningen samt om dessa stämmer överens med elevernas framträdande sinnespreferenser. De sinnespreferenser studien utgår från är: visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. LÄS MER

 2. 2. Användbarhet för e-läromedel : anpassning för olika lärstilar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

  Författare :Kristina Linde; [2014]
  Nyckelord :Usability; learning style; e-learning; user centered system design; VAKT; Användbarhet; lärstilar; e-läromedel; användarcentrerad systemdesign; VAKT;

  Sammanfattning : Vid utveckling av elektroniska läromedel är användbarhet en viktig faktor. Vad som är användbart är beroende av användarens behov och förutsättningar och läromedel har ofta en heterogen målgrupp. Målet med den här undersökningen har varit att besvara frågan hur e-läromedel kan användbarhetsanpassas för olika lärstilar. LÄS MER

 3. 3. V.A.K.T : om visuell, auditativ, kinestetisk och taktil inlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Karin Fransson; [2013]
  Nyckelord :Dunns inlärningsteori; minne; förståelse; individuella lärstilar;

  Sammanfattning : Uppsatsens främsta syfte är att undersöka vilka olika inlärningsstilar som finns i en klass, vilken kunskap läraren har om individuella lärstilar och vilka för- och nackdelar det finns med att arbeta med individuella lärstilar. Utifrån Dunns lärstilar kommer jag att undersöka en klass genom enkät, intervju och observation för att titta på hur eleverna agerar i klassrummet och försöka att förstå på vilket sätt de lär sig bäst. LÄS MER

 4. 4. Beröring som en metod för avkoppling i förskolan, en studie om fyra pedagogers tankar kring beröring och stress

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Lundgren; Jenny Nilsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet är att undersöka vad några förskolelärare anser att beröring innebär, vilkaavslappnande effekter de tror det kan ha samt om det påverkar inlärningen hos barn. Syftet är också attundersöka hur man i förskolan arbetar praktiskt med beröring. LÄS MER

 5. 5. Beröring/Taktil stimulering - en studie om dess effekter på barnen i förskolan ur pedagogernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Nilsson; Karin Rosenqvist; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att skaffa oss kunskap om beröring/taktil stimulering och dess användning ute i förskolan. Vi vill ta reda på hur pedagogerna upplever att barnen påverkas av beröring/taktil stimulering. Beröring/taktil stimulering är livsviktigt för människan och bidrar till en trygg miljö, harmoni och ökad inlärning. LÄS MER