Sökning: "taktil massage äldre"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden taktil massage äldre.

 1. 1. Skatta och lindra smärta hos äldre personer i livets slutskede : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rose-Marie Eklund; Maria Wilén; [2018]
  Nyckelord :äldre personer; sjuksköterska; smärta; livets slutskede; hemsjukvård;

  Sammanfattning : För att den äldre personen i livets slutskede ska kunna få en god smärtlindring är det viktigt att smärtan uppmärksammas och skattas. Omvårdnadspersonal och sjuksköterskor står många gånger den äldre personen närmast och deras kompetens är avgörande för om smärta uppmärksammas. LÄS MER

 2. 2. Taktil massage vid vård av personer med demens och äldre personer med demensliknande symtom

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Najat Makhoul; [2010]
  Nyckelord :demens; effekter; omvårdnad; taktil massage;

  Sammanfattning : Tactile massage in the care of people with dementia and older people with dementia- like symtoms.... LÄS MER

 3. 3. Se mig rör mig : beröringens betydelse för äldres välbefinnande

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Agneta Cannerheim; Annika Edwardh; [2008-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Oro/ångest är vanligt förekommande bland äldre. Det blir allt fler äldre och på alla äldreboende.Depression och ångestsjukdomar hos äldre är vanliga och det finns en underdiagnostisering ochdärmed en underbehandling. Specifik behandling av oro/ångest förutom läkemedel är intesjälvskrivet. LÄS MER

 4. 4. Taktil beröring/massage : En systematisk litteraturstudie om effekten och upplevelsen av taktil beröring/massage vid oro/ångest hos cancerpatienter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lovisa Torstensson; Maria Abrahamsson; [2008]
  Nyckelord :Beröring; Cancer; Oro ångest; Taktil massage; Terapeutisk beröring massage.;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att granska och lyfta fram vetenskapliga artiklar om beröringens/massagens upplevelser och effekter vid oro/ångest hos cancerpatienter. Artiklar har sökts i databaserna Cinahl, Medline, SveMed +, Pubmed och [email protected] och artiklarnas inklusionskriterier var att den taktila beröringen/massagen var av kroppslig kontakt, och de skulle rikta sig till vuxna cancerpatienter som upplevde symtom som oro och ångest. LÄS MER

 5. 5. Beröringens betydelse för äldre människors välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Anette Karlsson; Minna Tossavainen; [2006]
  Nyckelord :Touch; care; elderly; taktil massage; well-being ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Litteratur och tidigare studier tyder på att människor behöver fysisk beröring. Äldre personer blir sällan fysiskt berörda. Detta gäller särskilt personer i någon form av vårdande situation. En äldre person som inte får tillräckligt med beröring kan uppleva minskad livskvalitet. LÄS MER