Sökning: "talängslan"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet talängslan.

 1. 1. Talängslan i samband med muntliga framställningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lejla Velic; Sorin Khadida; [2021]
  Nyckelord :muntlig framställning; talängslan; arbetsmetoder;

  Sammanfattning : Muntlighet och förmågan att hålla i muntliga framställningar är en av de centrala delarna i svenskundervisningen på gymnasieskolan. Talängslan är nära förknippat med muntlighet och kan vara ett hinder för elever i samband med muntliga framställningar. LÄS MER

 2. 2. Hur elever påverkas av att arbeta med multimodala arbetssätt i ämnet engelska : - en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Ryttberg; Dante Hallbäck; [2021]
  Nyckelord :Engelska språkinlärning; multimodala arbetssätt; utomhuspedagogik; motivation; villighet att kommunicera VAK .;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att sammanfatta och analysera forskning kring hur lärare kan använda multimodala arbetssätt för att stötta elevers muntliga kommunikation i engelska, och mer specifikt, att besvara frågeställningen: Hur kan lärare använda multimodala arbetssätt i sociala samspel för att motivera elevernas muntliga kommunikation i engelska inomhus och utomhus i skolan? För att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om multimodala arbetssätt, motivation till att lära sig ett språk och talängslan samt utomhuspedagogik.   Vårt resultat visar på att när lärare använder sig av multimodala arbetssätt gynnar detta elevers motivation till engelskinlärning, minskar talängslan vid muntlig kommunikation och främjar språkinlärningen. LÄS MER

 3. 3. Teachers’ Perspectives on Foreign Language Speaking Anxiety : A Qualitative Study of Foreign Language Speaking Anxiety in a Swedish Upper Secondary School Context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Daniel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :FLSA; Foreign Language Speaking Anxiety; Oral Production; Reducing Speaking Anxiety; Teachers’ strategies; FLSA; Lärarnas strategier; Muntlig Produktion; Talängslan i främmande språk; Reducera Talängslan.;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to find out about teachers’ awareness, experiences and specific strategies used when dealing with Foreign Language Speaking Anxiety in the subject of English in Swedish upper secondary schools. Five teachers were interviewed to find out about their awareness and experiences of what contributes to Foreign Language Speaking Anxiety, and what manifestations students show who suffer from it. LÄS MER

 4. 4. En tyst elev säger mer än tusen ord : en studie av hur några lärare upplever att de arbetar med talängsliga elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ronina Jakobsson; Rebecca Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Talängslan; trygghet; blyghet; ångest; sociokulturell;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studies syfte är att genom intervjuer synliggöra några svenska lärares arbetssätt med talängsliga elever. Den frågeställning som undersökningen utgår från är ”Vilka arbetssätt med kommunikationsängsliga elever menar studiens tillfrågade lärare att de använder i sin undervisning?”. LÄS MER

 5. 5. Att vilja bli sedd är något helt annat än att bli tittad på : Lärares erfarenhet av elevers talängslan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Denninger; [2020]
  Nyckelord :muntlig redogörelse; talrädsla; demokrati; respons; klassrumsklimat;

  Sammanfattning : Denna studie bottnar i att demokrati handlar om att individen vågar och kan göra sin röst hörd i det offentliga rummet och att skolan i sin tur ska främja elevers utveckling mot detta. Den muntliga redogörelsen, som finns i kunskapskravet för svenska, blir i detta sammanhang, särskilt intressant. LÄS MER