Sökning: "tal om hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden tal om hälsa.

 1. 1. Hela världen i bakfickan : En kvalitativ studie om kuratorers arbete med unga och deras psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alba Borglund; [2020]
  Nyckelord :Mental health; Mental illness; Counselor; Youths; School; Youth Guidance Center; Psykisk hälsa; Psykisk ohälsa; Kuratorer; Ungdomar; Skola; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kuratorer inom skola och ungdomsmot- tagning arbetar med ungdomar och deras psykiska hälsa samt att utveckla förståelse för vad kuratorerna, utifrån deras möten med ungdomar, tror är orsakerna till psykisk ohälsa bland unga idag. Studien har en kvalitativ forskningsansats, ett induktivt förhållningssätt samt se- mistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 2. 2. Bildskapandets kraft att återuppliva : Auktoriserade bildterapeuters och erfarna bildläraresföreställning och åsikter om hälsoarbete och bildterapeutiska metoder i skolan ochbildundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sanna Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Art therapy; art creation; mental illness.; Bildterapi; bildskapande; elevhälsan; livskunskap; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa intervjustudien undersöker jag med diskurspsykologiska metoder deattityder som bildlärare och bildterapeuter har kring tanken på eventuella införande avbildterapeutiska metoder i skolan och bildundervisningen. Syftet med studien är att utforskatvå olika diskurser, det bildpedagogiska och det bildterapeutiska och dess eventuella plats iskolan. LÄS MER

 3. 3. Alex avskyr multiplikation -En studie om hur elever med dyslexi kan uppleva matematikinlärningen kring olika räknesätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Olsson; [2020]
  Nyckelord :berättelseforskning; dyslexi; elevperspektiv; matematiksvårigheter; räknesätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Olsson, Sofie (2020). Alex avskyr multiplikation. Speciallärarprogrammet, matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Forskare (se t. LÄS MER

 4. 4. Komplexa undervisningsmetoder : Om lärares uppfattningar och undervisningsmetoder av komplexa tal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alex Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Complex Numbers; Mathematics Education; Teachers Perceptions; Digital Learning Resources; Komplexa tal; matematikundervisning; lärares uppfattningar; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Studies have shown that a majority of teachers in Sweden (among other countries) today use an algebraic approach to introduce complex numbers. Studies have also shown that this approach could be problematic for students' conceptualization, and can lead to misconceptions regarding the complex numbers. LÄS MER

 5. 5. Hur mycket billigare är kaffet? : En kvantitativ studie om begrepp och räknesätt i matematiska textuppgifter

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Ränk; Evelina Green; [2020]
  Nyckelord :Matematik; textuppgifter; vardagsnära matematik; begrepp; räknekunskaper;

  Sammanfattning : Textuppgifter är en metod för att koppla matematiken till vardagsrelaterade situationer och problem. Denna studie har undersökt begrepp och räknekunskaper i textuppgifter inhämtade från en befintlig studie, samt undersökt huruvida de två aspekterna har påverkat provets resultat. LÄS MER