Sökning: "tal om normer och värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden tal om normer och värderingar.

 1. 1. Vad är en representativ muslim? : Vestmanlands läns tidnings porträttering av islam och muslimer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karwan Abbasi; Samer Al-Mosawy; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; islamism; terrorism; extremism och radikalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. LÄS MER

 2. 2. Hembiträdet: individ ellerprojektionsyta? : Mentalitet, identitet, genus, klass ochskötsamhet i tidningsartiklar av och omhembiträden i det tidiga 1900-talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Johan Grönmark; [2020]
  Nyckelord :Hembiträde; husmoder; mentalitet; identitet; klass; genus; intersektionalitet; patriarkalism; heder; skötsamhet; arbetarrörelsen; fackförening; arbete; hushåll; Stockholm; 1900-tal; emotionellt arbete; egensinnighet; tidskrifter;

  Sammanfattning : Uppsatsens handlar om debatten om problemen med hembiträdena och hur situationen skulle förbättras i början av 1900-talet. Källmaterialet är Stockholms tjänarinneförenings medlemstidning Tjänarinnebladet samt tidskrifterna Idun och Dagny. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte förbjudet att fantisera om andra, men..." Kunskap, makt och sexualmoral i sexologisk rådgivning om otrohet i massmedia

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Linde; [2019]
  Nyckelord :sexologiskt rådgivande tal; otrohet; media; normer; kunskap; sexualmoral; mononormativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med diskursanalytisk ansats studera det rådgivande talet om otrohet för att kunna undersöka vilka sanningseffekter som förmedlas i sexologiska rådgivares svar på allmänhetens frågor om otrohet i massmedia. För detta syfte används Foucaults diskursteoretiska ramverk och begreppen kunskap, makt, diskurs och normalisering (Carabine, 2001). LÄS MER

 4. 4. Dolda budskap : en normkritisk granskning av läroböcker i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Sandberg; Elin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; läroboksanalys; diskursanalys; idrott och hälsa; normer; intersektionellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Läroböcker innehar idag en central roll i skolans undervisning. Vi menar att det därför är synnerligen viktigt att dessa granskas så att vi får kännedom om vilka normer och värderingar som förmedlas, samt hur de förhåller sig till det som skolans värdegrund förespråkar. LÄS MER

 5. 5. ”Tha took the ädela rena frua…ok drap them alla” - Genusordningen i Erikskrönikan - en medeltida svensk rimkrönika

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Cecilia Nicander; [2015]
  Nyckelord :genus; genusordning; Erikskrönikan; medeltida rimkrönika; styrka; räckvidd; hierarki; medeltid; 1300-tal; 1200-tal; 1320; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka Erikskrönikan, en medeltida svensk rimkrönika, utifrån ett genusperspektiv, med hjälp av Britt-Marie Thuréns genusteoretiska begrepp styrka, räckvidd och hierarki. Frågeställningarna löd: • Hur kan genusordningen i Erikskrönikan beskrivas med hjälp av Britt-Marie Thuréns begrepp styrka, räckvidd och hierarki? • Finns det exempel på personer i Erikskrönikan som bryter mot normerna för den genuskategori de tillhör och hur framställs i sådana fall dessa personer? • Utifrån svaren på föregående frågeställningar, vad kan Erikskrönikan säga om genusordningen runt år 1320 då den skrevs? Mina resultat visar att genusordningen i Erikskrönikan, utifrån Thuréns begrepp, i stort sett kan beskrivas med en bred räckvidd, stor styrka och hög hierarki till fördel för männen. LÄS MER