Sökning: "tal till klassen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden tal till klassen.

 1. 1. Stå stadigt, tala tydligt och titta på publiken : - En kvalitativ textanalys av kunskapskraven i “muntlig redogörelse” i läromedel för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecka Brandt; Linnea Larsson; [2020]
  Nyckelord :Retorik; Didaktik; Muntlig Redogörelse; Textanalys; Läromedel;

  Sammanfattning : Den orosfyllda inställningen till att ställa sig och redovisa inför klassen är något som många elever delar. Vi ville med denna uppsats undersöka hur dagens elever får öva på de muntliga färdigheter som de senare ska examineras i. LÄS MER

 2. 2. Språk- och kunskapsutveckling på flera språk En studie om translanguaging i en förberedelseklass årskurs 6–9 med fokus på nyanlända elever med ingen eller kort skolbakgrund

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mahin Khanian; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; interkulturalitet; förberedelseklass; Garcias strategiska principer; nyanlända elever; Translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att utforska tillämpningen av translanguaging (TL) i en förberedelseklass i årskurs 6–9 med fokus på nyanlända elever med ingen eller kort skolbakgrund. Triangulering har valts som metod i form av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med lärare och elever, strukturerade klassrumsobservationer samt en mindre kvantitativ undersökning i form av ett frågeformulär till elever. LÄS MER

 3. 3. Sex och samlevnadsundervisning : Högstadielärares förhållningssätt och köns-och sexualitetsnormers reproduktion och ifrågasättande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mya Grönlund; [2018]
  Nyckelord :Sex och samlevnadsundervisning; kön; sexualitet; normkritisk pedagogik; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur högstadielärares förhållningssätt till sex och samlevnad i skolan formar deras undervisning samt hur normer för kön och sexualitet reproduceras eller utmanas i, eller i talet om, undervisningen. De teoretiska perspektiv från vilken denna undersökning utgår från är dels ett socialkonstruktivistiskt, queerteoretiskt, genusteoretiskt och ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Samspel och (sam)tal för (gem)ensamt lärande : En diskursanalys av hur lärarstudenter konstruerar undervisning och lärarkunskap under examination

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Mona Tynkkinen; [2017]
  Nyckelord :Communities of practice; discourse analysis; learning; organizational development; pre-service teachers; teacher education; Diskursanalys; lärande; lärarutbildning; lärarstudenter; praxisgemenskaper; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur lärarutbildning lämpligen organiseras avseende högskole- respektive verksamhetsförlagda studier är under ständig diskussion i såväl policydokument som forskning. För att kunna tala om hur lärarutbildning kan och bör organiseras blir dock ett första steg att klargöra hur lärarstudenter konstruerar undervisning och (lärar-) kunskap inom ramen för lärarutbildning. LÄS MER

 5. 5. "Jag säger ju enn, men jag skriver en" : En undersökning om dialektanvändning i tal och skrift i en värmländsk årskurs tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Marie Johansson; [2016]
  Nyckelord :Dialect; dialect usage; Värmland; school; children; Dialekt; dialektanvändning; Värmland; skola; barn;

  Sammanfattning : This essay aims to explore the dialect use in speech and writing in different school contexts among pupils in grade three in Värmland, Sweden and their teacher’s attitude to dialect usage in the classroom. The methods used for the survey are structured observations, collected documents and qualitative semi- structured interviews with both pupils and their teacher. LÄS MER