Sökning: "talande"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet talande.

 1. 1. Tydliggörande pedagogik i förskolan : En intervjustudie om hur förskollärare kan arbeta med tydliggörande pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Engberg; Caroline Forslöf; [2022]
  Nyckelord :förhållningssätt; inkludering; lärmiljö; rutiner; struktur; tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några förskollärares arbete med tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda komplement till det talande språket genom olika visuella strategier, som att kunna ta till sig instruktioner med hjälp av bilder och texter utifrån det individuella behovet. LÄS MER

 2. 2. Radera inte språket : En systematisk litteraturstudie om problemlösning i det flerspråkiga lågstadieklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Wilma Olin; Andreas Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Matematik; flerspråkighet; problemlösning; kommunikation och didaktiska åtgärder;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien berör flerspråkiga lågstadieelever i matematik. Det finns en stor skillnad i elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenskas skolresultat. LÄS MER

 3. 3. En livsviktig kultur: En kvalitativ studie om organisationskultur inom vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alice Storm; Anna Åkesson; [2022]
  Nyckelord :Organizational culture; Sustainable work life; Leadership; Patient safety; Covid-19; Organisationskultur; Hållbart arbetsliv; Ledarskap; Patientsäkerhet; Covid-19;

  Sammanfattning : Organisationskultur utgörs av en grupps gemensamma normer, värderingar samt beteenden som är bundna till dess kontext. Kulturen påverkas av faktorer som organisationens intention och dess medlemmar samt strukturella aspekter. LÄS MER

 4. 4. Den svenska stumfilmens scenografi : Exemplen Vingarne och Dunungen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Laura Thulin; [2022]
  Nyckelord :scenografi; stumfilm; filmscenografi; Axel Esbensen; Mauritz Stiller; Ivan Hedqvist; Dunungen 1919 ; Vingarne 1916 ;

  Sammanfattning : Institutionen för kultur och estetik, Konstvetenskap 106 91 Stockholms universitet 08-16 20 00 vx Handledare: Magdalena Holdar Titel och undertitel: Den svenska stumfilmens scenografi–exemplen Dunungen och Vingarne Författare: Laura Thulin Kontaktuppgifter till författaren: [email protected] LÄS MER

 5. 5. Stor, liten eller lagom barngruppsstorlek? : En kvalitativ studie om förskollärares tolkningsrepertoarer om olika barngruppsstorlekar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Arbiona Aradini; Jennifer Albertsson; [2022]
  Nyckelord :Barngruppsstorlek; Diskurspsykologi; Förskola; Förskollärare; Socialkonstruktionism och Tolkningsrepertoarer.;

  Sammanfattning : Det har länge debatterats om barngruppsstorlekar i såväl förskolan som i samhället. I förskolan är det förskollärare som ansvarar över att barns utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet. LÄS MER