Sökning: "talmotorik"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet talmotorik.

 1. 1. Läppasymmetrier hos stammande och icke-stammande personer : En EMG-studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Alexandra Källman; Nina Nylander; [2015]
  Nyckelord :stuttering; lateralization; speech motor control; EMG.; stamning; lateralisering; talmotorik; EMG.;

  Sammanfattning : Det har tidigare rapporterats att icke-stammande personer har en tydlig vänstersidig cerebral lateralisering vad gäller talmotoriken, vilket visas genom ökad högersidig aktivering i läppmuskulaturen. Personer med stamning har å andra sidan föreslagits ha ett vänstersidigt eller bilateralt aktiveringsmönster av talmuskulaturen. LÄS MER

 2. 2. DYnamisk Motorisk TAlbedömning (DYMTA) – en referensstudie : Åldersgrupperna 4:0–4:11 år och 7:0–8:11 år

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Louise Lundvall; Linda Smetana; [2015]
  Nyckelord :DYMTA; dynamisk motorisk talbedömning; verbal dyspraxi; talmotorik; talmotorisk utveckling; språk; fonologi; referensstudie;

  Sammanfattning : Dynamisk motorisk talbedömning (DYMTA) är ett nyutvecklat test för diagnosticering av verbal dyspraxi. Verbal dyspraxi är termen för barn som har en nedsättning i förmågan att viljemässigt programmera motoriken vid talproduktion. LÄS MER

 3. 3. 3- och 5-åringars resultat på Dynamisk Motorisk Talbedömning – DYMTA: En åldersjämförelse

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Mervi Harjuniemi; Lejla Malkic; [2014]
  Nyckelord :språk; bedömningsmaterial; talmotorisk utveckling; talmotorik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka talmotorisk förmåga hos svensktalande barn med typisk utveckling i åldrarna tre respektive fem år med testet Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA). DYMTA är uppdelat i två nivåer, A och B, i vilka barnets talmotoriska förmåga undersöks på ett dynamiskt sätt, för att få en uppfattning om vilken typ av stöd barnet behöver för att uppnå korrekt artikulation. LÄS MER

 4. 4. Artikulatorisk hastighet och precision i stavelseupprepning för patienter med Parkinsons sjukdom: : En postoperativ jämförelse mellan patienter som genomgått Deep Brain Stimulation i Caudal Zona Incerta (cZi) respektive Nucleus Subthalamicus (STN)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Elin Unger; Sofia Wahlgren; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förbättring av kroppslig motorik efter Deep Brain Stimulation (DBS) har noterats hos Parkinsonpatienter efter Deep Brain Stimulation (DBS) i Nucleus Subthalamicus (STN) och Caudal Zona Incerta (cZi). Postoperativa effekter för talmotorik och övrig kroppsmotorik skiljer sig dock ofta åt. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av oralmotorik och talmotorik med VMPAC hos typiskt utvecklade barn, 4-10 år

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Amela Gruhonjic; Lovisa Stengård; [2010]
  Nyckelord :Speech motor development; Oral motor development; Childhood apraxia of speech; VMPAC; Typical development; Children; Talmotorisk utveckling; Oralmotorisk utveckling; Verbal dyspraxi; VMPAC; Typisk utveckling; Barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp typiskt utvecklade, svenska barn, i åldrarna fyra till tio år presterar på tre deltest i VMPAC, för att därmed skapa ett underlag för en referens för svenska barn i bedömningen av avvikande utveckling. Studiens frågeställningar är: 1. LÄS MER