Sökning: "talrädsla"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet talrädsla.

 1. 1. “Lärare förstår inte hur jobbigt det är” : talängsliga elevers upplevelser av muntliga situationer i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kim Blomgren; [2023]
  Nyckelord :Muntliga situationer; muntlig presentation; svenskundervisning; retorik; talängslan; talrädsla; oro för att tala; muntligt nationellt prov;

  Sammanfattning : Denna studie avser att bidra med kunskaper och insikter gällande elever som upplever talängslan inför muntliga situationer i svenskämnet. Studiens syfte är att redogöra för vad som bidrar till talängslan samt hur elevers förutsättningar inför muntliga situationer ser ut. LÄS MER

 2. 2. Vad ska jag säga? : En undersökning om hur bildlärare kan organisera redovisningar för att stötta elever med talrädsla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Elin Engelius; [2022]
  Nyckelord :Bildundervisning; Talrädsla; Redovisningsformer; Konst; Postmodernism;

  Sammanfattning : Jag har under stora delar av min skolgång kämpat med muntliga redovisningar. När jag var yngre gick jag ibland runt i flera dagar med ont i magen inför en redovisning och bara tanken på att jag skulle stå framför klassen och tala gjorde att pulsen steg. För mig har bildämnet fungerat som en fristad genom hela skolgången. LÄS MER

 3. 3. ”Många elever tycker det är väldigt jobbigt även om de inte är talrädda” En intervjustudie om lärares perspektiv på gymnasieelevers talrädsla samt på muntlig framställning i förhållande till demokratiuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Elin Jaconelli; [2022]
  Nyckelord :språk; demokrati; muntlig framställning; talrädsla; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ur ett demokratiskt perspektiv är muntlig framställning viktigt eftersom förmågan att göra sin röst hörd är såväl en rättighet som en skyldighet i ett demokratiskt samhälle. Dessutom är muntlig framställning ett krav för att elever i gymnasiet ska bli godkända i svenska. LÄS MER

 4. 4. Tysta i klassrummet : En kvalitativ studie om talrädda elevers uppfattningar gällande möjligheter till måluppfyllelse när det gäller muntliga framställningar i ämnet svenska på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jennifer Ängerfors; [2022]
  Nyckelord :Tystnad; Talrädsla; Muntliga framställningar; Måluppfyllelse; Klassrumsklimat; Gymnasieskolan; Stöttning; Svenska; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett elevperspektiv fördjupa kunskaperna kring talrädda elevers uppfattningar angående deras möjligheter till att uppfylla de mål som finns gällande muntliga framställningar i ämnet svenska på gymnasiet. För att uppfylla studiens syfte valdes en kvalitativ ansats, och semistrukturerade intervjuer genomfördes tillsammans med tio informanter. LÄS MER

 5. 5. Talrädsla i gymnasieskolan : En kvalitativ studie om lärares organisatoriska förutsättningar och hinder för att arbeta förebyggande mot talrädsla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Viktoria Rösler; [2022]
  Nyckelord :Förebyggande arbete; förutsättningar; lärare; skola; talrädsla;

  Sammanfattning : Arbetet går ut på att undersöka 8 undervisande lärares uppfattningar om talrädsla i skolan och organisatoriska förutsättningar och hinder för att kunna arbeta förebyggande mot talrädsla. Undersökningen är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys som metod. LÄS MER