Sökning: "taluppfattning ental"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden taluppfattning ental.

 1. 1. Likheter och skillnader mellan två lärares matematikundervisning om ental och tiotal inom ramen för årskurs två i Sverige och Libanon Rapport nummer: Ht-2611-015

  C-uppsats,

  Författare :Hiam Jacoub; Lamis Daher; [2011]
  Nyckelord :matematik; lektion; lärare; taluppfattning ental; ;

  Sammanfattning : Vi har valt att analysera två lektioner om ental och tiotal i årskurs 2 i matematikundervisningmellan två länder, Libanon och Sverige. Vårt syfte är att få en inblick i likheter ochskillnader i ett visst moment matematikundervisning i respektive länder. LÄS MER

 2. 2. Elevers förståelse för tal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Nasrin Ahmad; [2009]
  Nyckelord :Kunskap; siffror; språk; svårigheter; tal; taluppfattning; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : I min studie har jag valt att undersöka elevers förståelse av tal. Syftet med detta arbete är att ta reda på elevers taluppfattning och vilka svårigheter de stöter på. Undersökningen i denna studie bygger på observationer under några lektioner i år 1, totalt arton elever, och individuella intervjuer med fyra elever i år 1. LÄS MER