Sökning: "taluppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet taluppfattning.

 1. 1. Det laborativa materialets användning inom tal i bråkform : En systematisk litteraturstudie om åk f-3 elevers kunskaper inom tal i bråkform samt det laborativa materialets och eventuella påverkningar på dessa kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Benjamin Svahn; Simon Wennerhag; Cajsa Konradsson; [2021]
  Nyckelord :Laborativt material; abstrakt; bråk; undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie som riktar sig mot matematik i årskurs f-3. Det har visat sig att elevers kunskaper gällande tal i bråkform är bristfälliga. LÄS MER

 2. 2. Det jag inte såg tidigare, ser jag nu! : En aktionsforskningsstudie om hur läraren främjar och begränsar elevers förståelse av tal i matematikämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Action research; mathematics; number sense teaching; teaching practice; Aktionsforskning; matematik; taluppfattning; undervisning; undervisningspraktik;

  Sammanfattning : Syftet med aktionsforskningsstudien är att förbättra elevernas taluppfattning genom att ta reda på vad i min undervisning som främjar/begränsar eleverna i att utveckla sin taluppfattning. Jag hade uppmärksammat att flera av mina elever i årskurs 3 inte hade förmågan att lösa uppgifter där tal skulle placeras ut på en tallinje. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsanalys i matematik om problemlösningsuppgifter i grundskolan årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elita Brente; Jessica Mao; [2021]
  Nyckelord :läromedel; läroboksanalys; problemlösning; problemlösningsstrategier;

  Sammanfattning : Läromedel har ett stort inflytande över matematikundervisningen och valet av lärobokeni Sverige har överlämnats till den enskilde läraren och skolan. Granskning av läromedel kan anses vara en viktig del för att säkerställa kvaliteten. LÄS MER

 4. 4. Tidiga insatser i taluppfattning för elever i matematiksvårigheter – ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jeasmine Andersson; Malin Malmgren; [2021]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; taluppfattning; tidig identifiering; årskurs 1 3;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter avseende taluppfattning ur ett lärarperspektiv. Undersökningens specifika syfte var att synliggöra hur lärare upptäcker elever i matematiksvårigheter avseende taluppfattning och forskningsfrågorna var: hur upptäcker lärare elever i matematiksvårigheter i årskurs 1 avseende taluppfattning och vilka tidiga insatser erbjuder skolan elever i matematiksvårigheter och vilka undervisningsmetoder menar lärarna är gynnsamma? För att kunna undersöka detta har det begreppsliga ramverket Foundational Number Sense (FoNS) använts. LÄS MER

 5. 5. Laborativa material i matematikundervisningen : En kvalitativ studie av hur lärare beskriver att de arbetar med laborativa material inom taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sofia Cederfeldt; Sofia Andersson; [2021]
  Nyckelord :manipulatives; teacher; mathematics; number sense; konkret material; laborativt material; lärare; matematik; taluppfattning; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur verksamma lärare på lågstadiet beskriver sin användning av laborativa material när de undervisar inom taluppfattning och få syn på vilka material som används. Genom att utgå från multimodal socialsemiotik har vi kunnat identifiera olika meningserbjudanden och roller som det laborativa materialet tillskrivs vid användandet. LÄS MER