Sökning: "taluppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet taluppfattning.

 1. 1. Ett lärarperspektiv på tidiga insatser för elever i åk F-3 som är i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emma Rosberg; Sophie Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :diskurs; grundläggande taluppfattning; grundskolans tidiga år; lärarperspektiv; matematiksvårigheter; scaffolding; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka tidiga insatser som finns att tillgå för de elever som är i eller riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Vidare har det även varit av intresse att studera vilka diskurser som framträder när lärare talar om tidiga insatser och hur dessa fungerar. LÄS MER

 2. 2. Taluppfattning i tidiga skolår : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Almedina Bico; Sandra Helmersson; [2022]
  Nyckelord :Matematik; taluppfattning; avgörande faktorer; utveckling av taluppfattning; tre strategier;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie belyser elevers förmåga att utveckla taluppfattning, samt vilka svårigheter de kan stöta på inom taluppfattningen. För att få en djupare förståelse har olika databaser använts för att samla in och analysera olika artiklar och avhandlingar som finns med i studien. LÄS MER

 3. 3. Uppskattning i matematik : En litteraturstudie om elevers förmågor och svårigheter att använda uppskattning i beräkningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nils Bond-Waldefeldt; Olle Ryman; [2022]
  Nyckelord :Uppskattning; rimlighet; matematik; beräkningsuppgift; taluppfattning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar elevers förmåga att uppskatta i olika beräkningsuppgifter. Ett allt större fokus på algoritmer i undervisningen har lett till att elever ofta saknar kunskap för att se rimlighet i sina svar. Syftet med studien är att beskriva hur uppskattning i beräkningsuppgifter behandlas i forskning inom matematikämnet. LÄS MER

 4. 4. Elevers upplevelse av matematik på skolor med högre- respektive lägre socioekonomisk profil: en kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jack Knutsson; [2022]
  Nyckelord :socio-economic status; parents level of education; mathematics education; quantitative survey; equality in education; socioekonomisk status; föräldrarnas utbildningsnivå; matematikutbildning; kvantitativ undersökning; likvärdighet utbildning;

  Sammanfattning : Detta arbete har, med ett kvantitativt arbetssätt, undersökt hur socioekonomisk ojämlikhet kan påverka matematikutbildning på grundskolan. Syftet med detta arbete är att undersöka hur 15-åriga högstadieelever på skolor med högre respektive lägre genomsnittlig socioekonomisk profil upplever matematikundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Psykisk hälsa hos unga vuxna med och utan cochleaimplantat : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Angelica Rosengren; Jessica Söderberg; [2022]
  Nyckelord :cochlear implant; hearing impairment; deafness; mental health; SDQ; SDQ 18; cochleaimplantat; hörselnedsättning; dövhet; psykisk hälsa; SDQ; SDQ 18;

  Sammanfattning : Hörseln är en viktig förutsättning för utveckling av talat språk och kan därigenom påverka den psykiska hälsan. Vid medfödd eller tidigt förvärvad dövhet eller grav hörselnedsättning kan ett cochleaimplantat (CI) opereras in för att underlätta ljud- och taluppfattning. LÄS MER