Sökning: "talutrymme"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet talutrymme.

 1. 1. Det talade språket i skolan : En kvalitativ studie om F-3-lärares upplevelser av elevers talutrymme i klassrummet och arbetssätt för att främja talutveckling i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Andersson; Anna Lundén; [2021]
  Nyckelord :muntlig framställning; lärare; elever; talutrymme; arbetssätt; genus;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur fyra lärare i årskurs F-3 upplever skillnader i elevers talutrymme, utifrån genus och andra samband, och lärares arbetssätt för att gynna talutvecklingen hos elever. Studiens ansats är kvalitativ och genomförd med hjälp av semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare. LÄS MER

 2. 2. Könsroller i läroboksdialoger: en granskning av tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecca Vikingsson; Somayeh Kazemi; [2020-09-15]
  Nyckelord :performativitetsteori; läroböcker i engelska; jämställdhet; kön genus; läroboksdialoger; kritisk diskursanalys; läromedelsgranskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om jämställdhetsfrågan i läroböcker i engelska. Med Judith Butlers performativitetsteori som utgångspunkt har vi granskat dialoger i tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 som används i svenska skolor: What’s Up?, Awesome och Wings. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande i praktiken : En studie av hur elever upplever att talutrymme, delaktighet och arbetsglädje förändras vid införandet av kooperativa strukturer i klassrummen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Jenny Einvall; [2020]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; kooperativa strukturer; talutrymme; delaktighet; arbetsglädje;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur elever upplever införandet av kooperativa strukturer i undervisningen, hur det påverkar deras talutrymme, delaktighet och arbetsglädje, eftersom eleverna på den skola jag ville undersöka inte kände att de upplevde arbetsglädje eller delaktighet i den mån skolledning och lärare önskade. De upplevde inte heller att de var aktiva och fick prata och berätta så mycket som de ville om ämnet på lektionerna. LÄS MER

 4. 4. "Tjejer är lågljudda" : Elevers uppfattning av fördelningen av talutrymme och uttryckssätt ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Clara Kroon; [2020]
  Nyckelord :Speech space; gender language differences; gender; student perspective; talutrymme; sexolekt; genus; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Då forskning visar på att pojkar tar en större del av klassrummets talutrymme än flickor, även då flickor har ett bättre resultat (Eliasson, Sørensen & Karlsson, 2016) syftar denna studie till att beskriva elevers uppfattning av könsmönster i muntlighet. Studien beskriver elevers uppfattning av fördelningen a v talutrymme i klassrummet ur ett genusperspektiv, identifierar vilka olikheter i sättet att uttrycka sig på baserat på könstillhörighet som eleverna upplever samt tar reda på varför dessa olikheter, enligt eleverna, existerar. LÄS MER

 5. 5. Monolog och dialog : En studie om hur elever engageras i samband med föreläsning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Dana Larsson; [2020]
  Nyckelord :undervisningsredskap; dialog; monologisk föreläsning; dialogisk föreläsning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur gymnasielärare i svenska och SO-ämnena engagerar sina elever i samband med föreläsning. Vidare undersöktes vilka metoder lärarna föredrog att använda när de föreläste samt vilka fördelar och nackdelar de fann med dessa metoder. LÄS MER