Sökning: "tandläkare"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet tandläkare.

 1. 1. Äldre personers erfarenheter av användning av e-hälsa. : En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erika Bengtsson; Yasemin Yolver; [2019]
  Nyckelord :SNAC; e-hälsa; hälsoinformatik; äldre personer; IKT; internetanvändning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och det kommer behövas mer resurser i vården. E-hälsa är en del av den digitalisering som pågår i vården och patienter förväntas behöva acceptera vård som levereras via nätet. Det har däremot visat sig vara problematiskt för äldre personer att använda sig av e-hälsotjänster. LÄS MER

 2. 2. Hur tandvården framställs i pressen och dess påverkan på allmänhetens förtroende - Media innehållsanalys

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Omar Abdelghani; Hevy Salih; [2019]
  Nyckelord :förtroende; tandvård; kundnöjdhet; medierapportering; media; public trust; svensk press; tandläkare; Media content analysis; media innehållsanalys; dental care; trust measurements; negativ medierapportering;

  Sammanfattning : Syfte: Eftersom medierapportering är en viktig faktor som kan påverka allmänhetens förtroende gentemot tandvården är syftet med studien att undersöka hur tandvården framställs i pressen. Material & metod: För att undersöka vad och hur mycket svensk press har rapporterat om tandvården mellan 2007 – 2018 i allmän samt negativ mening användes två källurval. LÄS MER

 3. 3. Preparationstekniker i Skandinavien - likheter och skillnader. En deskriptiv enkätstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Samer Khalil; Omar Kadum; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet: Syftet med denna studie är att undersöka ifall det föreligger skillnader i den prekliniska undervisningen för preparation av en metall-keramisk konstruktion mellan tandläkarutbildningarna i Malmö, Oslo och Köpenhamn, samt om studenterna tillämpar lärd preparationsteknik i sitt kliniska arbete. Metod: Studien utfördes i form av en enkätstudie, där enkäten lämnades ut till sista års studenter på tandläkarutbildningen i universiteten Malmö, Oslo och Köpenhamn. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av arbete och arbetsplats bland tandhygienister och tandläkare - ett salutogent perspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Lena Johansson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Fysiska krav; Psykiska krav; Tandvård; The Work Experience Measurement Scale;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att vid två mättillfällen, år 2012 och år 2014, undersöka hur tandhygienister och tandläkare i en region i södra Sverige upplevde sitt arbete och arbetsplats ur ett salutogent perspektiv samt om fysiska och psykiska krav påverkade hur nöjda de var med sitt arbete. För att undersöka de hälsofrämjande resurserna användes Work Experience Measurement Scale (WEMS). LÄS MER

 5. 5. Tandläkaren som ledare för tandvårdsteamet. Intervjustudie med nyutexaminerade tandläkare från tandläkarprogrammet i Malmö

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Kerstin Bergvall; Anna Eklund; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Leadership education; Dental education; Dental students; PBL; Problem-based learning; Tandläkarprogram; Malmö university; Malmö högskola; Tandläkarstudenter; Ledarskapsutbildning; Ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur nyutexaminerade tandläkare vid tandläkarprogrammet i Malmö ser på sin ledarskapsroll som tandläkare och den ledarskapsutbildning som gavs under grundutbildningen. Material och metod: Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med tandläkare som tagit examen från tandläkarprogrammet i Malmö år 2015 och 2016. LÄS MER