Sökning: "tandläkarprogrammet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet tandläkarprogrammet.

 1. 1. Implementation of interactive audiovisual elements in undergraduate periodontal education as a learning method: Impact on learning effectiveness and retention of knowledge.  

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Brousk Bruce Pishdari; Christian Bechara; [2018]
  Nyckelord :Periodontal education; Audiovisual; Learning method; Dentistry; Dental students;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syfte: Syftet med den här studien var att utvärdera om videostödda kliniska instruktioner inom tandläkarutbildning (VACID), som undervisningshjälpmedel, kan förbättra traditionella undervisningsmetoder inom parodontalkirurgi för tandläkarstuderande samt effektivisera inlärning och öka kunskapsretention.    Material och metod: 54 studenter från 5:e terminen på tandläkarprogrammet i Malmö högskola 2016 deltog i denna studie. LÄS MER

 2. 2. Handläggning av orala slemhinneförändringar – en självbedömning av sistaårsstudenter En pilotstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Kristina Andric; Anastacia Andersson Ljus; [2018]
  Nyckelord :Higher Education Ordinance; Board of Education; Course objectives; Oral mucosal lesions; diagnostics; treatment;

  Sammanfattning : Utbildningsnämnden på Malmös odontologiska fakultet arbetar för att mål enligt högskoleförordningen efterföljs och implementeras pedagogiskt i tandläkarutbildningen med hjälp av kursmål. Kursmålen inom oral medicin och oral patologi syftar bland annat till att studenten kan redogöra för etiologi, diagnostik, patogenes, behandling och prognos för vanliga orala slemhinneförändringar, samt känna till ovanliga orala slemhinneförändringar. LÄS MER

 3. 3. Tandläkaren som ledare för tandvårdsteamet. Intervjustudie med nyutexaminerade tandläkare från tandläkarprogrammet i Malmö

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Kerstin Bergvall; Anna Eklund; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Leadership education; Dental education; Dental students; PBL; Problem-based learning; Tandläkarprogram; Malmö university; Malmö högskola; Tandläkarstudenter; Ledarskapsutbildning; Ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur nyutexaminerade tandläkare vid tandläkarprogrammet i Malmö ser på sin ledarskapsroll som tandläkare och den ledarskapsutbildning som gavs under grundutbildningen. Material och metod: Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med tandläkare som tagit examen från tandläkarprogrammet i Malmö år 2015 och 2016. LÄS MER

 4. 4. Community-based clinical teaching set in a Swedish public dental service – Students and mentors perception regarding their experience

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Oskar Strandberg; Ahmed Azzawi; [2016]
  Nyckelord :Outreach program; Dentistry education; Malmö University; Folktandvården Skåne;

  Sammanfattning : Introduktion: Under den tionde terminen av tandläkarprogrammet på Malmö högskola genomgår studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sedan 2004. Detta sker i samarbete med Folktandvården Skåne och under 15 veckor arbetar studenterna en dag i veckan under handledning på folktandvårdens kliniker i närliggande område. LÄS MER

 5. 5. Beslutsstödsystem för munslemhinneförändringar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Louise Wahlberg; Terese Timander; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis has been carried out in collaboration with two students at the Department of Dental Medicine at Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden. The aim of this project was to construct a computerized decision support system to facilitate diagnosis of changes in the Oral Mucosa using information collected by the above mentioned students. LÄS MER