Sökning: "tandsköterska"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tandsköterska.

  1. 1. Tandvårdspersonals engagemang i kliniskt arbete med hemlösa : En kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Helena Ahlman; [2014]
    Nyckelord :Engagemang; hemlösa; oral hälsa; tandvårdspersonal;

    Sammanfattning : Introduktion: Hemlösa har ett stort tandvårdsbehov och behöver engagerad tandvårdspersonal som är beredda att arbeta kliniskt med denna grupp. Syfte: Syftet är att studera vad som engagerar tandvårdspersonal till att arbeta med hemlösa. Metod: En kvalitativ studie och kvalitativ innehållsanalys har använts. LÄS MER