Sökning: "tankar"

Visar resultat 1 - 5 av 8440 uppsatser innehållade ordet tankar.

 1. 1. "Det sitter lite i ryggmärgen" : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares arbete och deras uppfattningar om hur förutsättningar i förskolan påverkar värdegrundsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Felicia Grill; Kim Bivall; [2022]
  Nyckelord :Value-based work; diversity; conditions in preschool; preschool teacher; preschool; Värdegrundsarbete; mångfald; förutsättningar i förskolan; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver värdegrundsarbetet i förskolans utbildning. Intentionen är även att belysa förskollärares uppfattningar om hur förutsättningar i förskolan påverkar arbetet med att skapa en förståelse för olika värden och den mångfald som finns i samhället. LÄS MER

 2. 2. När kroppen sviker : En kvalitativ litteraturstudie om patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Sjödahl; [2022]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en global och livslång sjukdom som medför symptom som förändrar livssituationen. Fysiska och känslomässiga påfrestningarna visar sig vara faktorer som försvårar vardagen. Samsjuklighet av andra sjukdomar är vanligt förekommande och bidrar till ökade risker att dö. LÄS MER

 3. 3. Personligt-, konstnärligt-, musikaliskt eller unikt uttryck? En aktionsstudie på ett estetiskt program, hur kommunikation kring kunskapskravet rörande personligt uttryck kan underlättas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Herman Danielsson; [2022]
  Nyckelord :Personligt uttryck; Musik; Sång; Bedömning; Gymnasium; Personal expression; Music; Singing; Assessment; Highschool; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative action study that through interviews studies how teachers and students in an aesthetics program in highschool defines and thinks about the term “personal expression” and what the student should do to meet the expectations for fulfilling the requirements concerning that particular grade. The purpose is to increase the knowledge about what differences and similarities there are, learn about the students perspective and suggest pedagogical actions based on the results that can favor the communication about the assessment between students and teacher. LÄS MER

 4. 4. Vad betyder ett intranät? Meningsskapande kring intranätet i en heterogen organisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Pia Nilsson; [2021-10-27]
  Nyckelord :intern kommunikation; intranät; meningsskapande;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse ett intranät kan ha i en organisation. För att få veta det undersöks medarbetarnas upplevelse av intranätet hos stiftelsen Bräcke diakoni. LÄS MER

 5. 5. BARNS PERSPEKTIV OCH BARNSYN I FORSKNING OM ARBETE MED DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN – en systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anneli Tunberg; [2021-09-30]
  Nyckelord :barns perspektiv; barnsyn; digitala verktyg; Förskola;

  Sammanfattning : Barns delaktighet är ett område som lyfts som relevant både i förskolans läroplan och FN:s barnkonvention. För att nå barns delaktighet krävs att barns perspektiv beaktas, det vill säga att vuxna tar hänsyn till barns åsikter och tankar. LÄS MER