Sökning: "tanke"

Visar resultat 31 - 35 av 2789 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 31. Geriatriska katters näringsbehov : en enkätundersökning om kattägares kunskap om att upprätthålla god näringsstatus hos geriatriska katter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Cecilia Hallquist; Sara Vincent; [2022]
  Nyckelord :diet; djurägare; enkät; fysiologi; hälsa; katt; kunskapsnivå; nutrition; utfodring; åldersfaktor;

  Sammanfattning : Med en ökande ålder förändras kattens fysiologi och därmed dess näringsbehov. Utan kunskaper hos kattägare om dessa förändringar kring kattens näringsbehov kan det resultera i bristande utfodring. Det kan leda till sjukdomar som med rätt utfodring kan förebyggas. LÄS MER

 2. 32. Det digitala fönstret till biblioteken : En digitalt etnografisk studie av bibliotekskonton på Instagram

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Ekelöf; [2022]
  Nyckelord :sociala medier; Instagram; bibliotekskonton;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt biblioteken använder bibliotekskonton på sociala medie-plattformen Instagram och ta del av bibliotekariernas förhållningssätt till kontona. Detta undersöktes genom att besvara följande forskningsfrågor: Vad visar biblioteken upp från den dagliga verksamheten på sitt bibliotekskonto? På vilka sätt används bibliotekskontona i ett läsfrämjande syfte? Vilka förhållningssätt har bibliotekarierna till sitt bibliotekskonto? Studien är baserad på ett empiriskt underlag som bestod av insamlade data från bibliotekskontons publicerade innehåll och kortare intervjuer med bibliotekarier som arbetar med kontona. LÄS MER

 3. 33. Se värde i avskräde : Cirkulär ekonomi i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ramona Axelstorm; Sigrid Stallgård; [2022]
  Nyckelord :building industry; building materials; circular business model; circular economy; closed-loop supply chains; Sweden; byggbranschen; byggmaterial; cirkulär affärsmodell; cirkulär ekonomi; omvända leveranskedjor; Sverige;

  Sammanfattning : Det finns förbättringspotential för att öka den cirkulära ekonomin i Sverige, som idag är 3,4 procent. Återbruk av byggmaterial i byggbranschen är en åtgärd, som genererar till en cirkulär förbättring. LÄS MER

 4. 34. Uppsatsen som inte ville bli läst : En analys av humor och relationer i läsningen av Boken som inte ville bli läst

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Tove Scharin Beckman; [2022]
  Nyckelord :Barnkultur; Barnlitteratur; Humor; Makt; Motstånd; Bilderbok; Karneval; Generationsordning;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker humorns konstruktion och betydelsen av maktrelationen mellan barn och vuxna genom en analys av Boken som inte ville bli läst av David Sundin.  Genom att utgå från Michel Foucaults teorier kring makt och motstånd och Leena Alanens tanke om generationsordningen som rådande diskurs ses Michel Bachtins karneval som ett tillfälle att påvisa diskursen och samtidigt göra motstånd mot denna. LÄS MER

 5. 35. Ett plåster på såret - om sår och läkningsprocessen : Från omsorgssituation till planerad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Marion Eliasson; Elin Wingren; [2022]
  Nyckelord :Book talks; Preschool children s experiences; Sociocultural perspective; Teaching; Wounds; Boksamtal; Förskolebarns erfarenheter; Sociokulturellt perspektiv; Sår; Undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i en tanke om att lyfta kunskap om sår i undervisningen och låta barnen bilda sig ny kunskap genom att dela erfarenheter och samtala med varandra. Syftet med studien är att ta fram, och låta förskollärare utpröva ett undervisningsmaterial i form av en bok, som möter äldre förskolebarns erfarenhet och intresse för sår. LÄS MER