Sökning: "tankekarta"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet tankekarta.

 1. 1. Geografiämnet - skolans minnespalats : En kvantitativ studie om minnestekniker i geografiämnet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonathan Sandblom; [2021]
  Nyckelord :Minnestekniker; Locimetoden; tankekarta; geografi; didaktik;

  Sammanfattning : Studien har undersökt effekterna av minnestekniker för att memorera karaktärsdragen hos olika typer av klimat i geografiämnet. Genom en experimentell design har elevers möjligheter att tillgodogöra sig ämnesstoff med minnesteknikerna tankekarta och loci-metoden undersökts. LÄS MER

 2. 2. Två läromedel - ett centralt innehåll och kunskapskrav : En läromedelsanalys av två läromedel i ämnet Svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnea Sillén; Sharareh Pourkaveh; [2021]
  Nyckelord :Grammatik; Ordklasser; Strategier; Substantiv; Tankekarta; Texter; Texttyper; Tidsord; Verb;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur två läromedel i ämnet svenska överensstämmer med det läroplanen Lgr11 förespråkar i kunskapskraven och det centrala innehållet samt jämföra de två läromedel med varandra. Studien genomförs genom en innehållsanalys där resultatet visar att respektive läromedel förhåller sig till de aktuella kunskapskraven. LÄS MER

 3. 3. Symboler som skrivstöd vid skrivandet av faktatexter för elever med språkstörning : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Ljungdahl; Catarina Lång; [2020]
  Nyckelord :språkstörning; skrivande; intervention; symbolkarta; singel-subjekt design;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att symbolstöd främjar texters strukturer, textproduktion, syntax och ordförråd hos elever i skrivsvårigheter. Därför var studiens syfte att undersöka om tankekarta med symbolstöd, eller symbolkarta, hade betydelse för skrivandet av faktatexter med avseende på innehåll, struktur samt form i texterna, för elever med språkstörning. LÄS MER

 4. 4. Multimodala metoders betydelse för begreppsanvändningen. : En studie som undersöker hur multimodala metoder kan användas vid skapandet av faktatexter inom naturvetenskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jennie Kristensson; Elin Larsson; Louise Andersson; [2020]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; artefakt; mediering; stöttning; cirkelmodellen; multimodala metoder; begreppsanvändning; naturorienterande ämnen och faktatexter.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förenklas ofta begrepp i de naturorienterande ämnena för eleverna, vilket kan vara en orsak till svårigheten med att förstå begreppen, dess betydelse och hur de kan användas i en kontext. Denna studies problemområde har som utgångspunkt att naturvetenskapliga begrepp inte används av eleverna när de skriver faktatexter. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i skrivande av faktatexter i årskurs 2-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Borgström; Annika Boij; [2019]
  Nyckelord :arbetssätt; explicit undervisning; faktatext; kontext; stöttning; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att analysera samt synliggöra lärares arbete med faktatexter i årskurs 1–3. Frågorna som studien ska besvara är: Hur arbetar lärare med faktatexter? och På vilka sätt är lärarnas arbete med faktatexter språk-och kunskapsutvecklande? I studien har vi använt oss av Hajer & Meestringas (2014) teoretiska modell om språk och kunskapsutvecklande undervisning. LÄS MER