Sökning: "tankeprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet tankeprocess.

 1. 1. Har du gjort gehörsläxan? En kvalitativ studie om övningsmetodik kopplat till ämnet gehör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :André Lindblad; Andreas Bokros; Erik Meyer; [2023]
  Nyckelord :Gehör; Metakognition; Musik; Musiklära; Transkribering; Övning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Ear training; Metacognition; Music; Music theory; Practice; Transcription; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : ‘Have you completed the ear training homework?’ is a qualitative interview study on teachers’ and students’ thoughts about ear training. In the study, 7 students and 6 teachers from different forms and levels of education were interviewed. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar metakognition elevers förmåga att lösa problem?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Carmen Sköld; Days Llanos Hernandez; [2023]
  Nyckelord :metacognition; metacognitive strategies; problem-solving; effect; literature review; mathematics; primary school; elementary school; metakognition; metakognitiva strategier; problemlösning; effekt; litteraturstudie; matematik; grundskolan;

  Sammanfattning : Problemlösning är ett centralt moment i matematikundervisningen. Problemlösningsförmågan är således en av de viktigaste förmågorna att utveckla. Förmågan är inte endast användbar inommatematikämnet utan också i elevens framtid. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelsestrategier och metakognition : En kvalitativ studie om elevers förståelse och användning av läsförståelsestrategier i förhållande till utveckling av metakognition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johanna Kristensson; Petra Frisk; [2022]
  Nyckelord :Läsförståelsestrategier; lässtrategier; metakognition; läsförståelse; grundskolan;

  Sammanfattning : Intresset för kognitiva teorier kopplat till inlärning har på senare tid ökat. Vår studie intresserar sig för hur elever utvecklar metakognition i relation till läsförståelse genom att undersöka elevens användning och förståelse för läsförståelsestrategier. LÄS MER

 4. 4. Digitalt läromedel i matematik : En läromedelsgranskning om bråkuppgifters struktur och representation i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emilia Jönsson; Christoffer Dahl; Alice Sjöstrand; [2022]
  Nyckelord :Digitala läromedel; digitalisering; bråk; abstrakt tänkande; konkret material; indelning; upprepning; tvåparallellig tankeprocess.;

  Sammanfattning : Skolorna i Sverige utvecklar kontinuerligt sin tekniska användning och använder allt mer digitala läromedel i undervisningen i matematik. Utbudet av digitala läromedel i matematik är stort men trots detta är användningen av det låg eftersom en osäkerhet finns bland undervisande lärare. LÄS MER

 5. 5. En studie i elevmotivation genom självreglerande lärande som metod för inlärning i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karina Wiebke Gehrke; [2022]
  Nyckelord :formative assessment; learner autonomy; Self-Determination Theory; motivation; language studies; language learner autonomy; SDT; intrinsic motivation; extrinsic motivation; learning motivation; self-regulation; student motivation; modern languages; language learning; formative feedback; self-regulated learning; effective learning; task level; process level; self-regulation level; feedback; long-term goals; learning goals; high school eligibility; curriculum; primary school; language choice; multilingual society; result-oriented curriculum; learning system; language skills; curriculum in modern languages; upper secondary school; motivation difficulty; motivation problem; German; lack of motivation; planning phase; implementation phase; self-reflection phase; metacognition; metacognitive strategy; metacognitive process; thought process; visible learning; controlled learning; autonomous self-regulation; sense of autonomy; social values; personal values; self-regulation style; identified regulation; integrated regulation; SDT; work method; self-reflection; goal setting; learning activity; formative; Motivation im Unterricht; Lernermotivation; Autonomie; Fremdsprachenunterricht; Formative Diagnostik; Lernerautonomie; Lernmotivation; Selbstregulation; Autonomie; Schülermotivation; moderne Sprachen; Sprachenlernen; formative Beurteilung; formatives Feedback; selbstgesteuertes Lernen; effektives Lernen; Freude am Lernen; Aufgabenebene; Prozessebene; Selbstregulationsebene; Feedback; Lernziele; Lehrplan; Grundschule; mehrsprachige Gesellschaft; ergebnisorientierter Lehrplan; Lernsystem; Sprachkompetenz; Lehrplan in Moderne Sprachen; Sekundarstufe II; Motivationsschwierigkeit; Motivationsproblem; Fach Deutsch; DaF; Motivationsmangel; Planungsphase; Umsetzungsphase; Selbstreflexionsphase; Metakognition; metakognitive Strategien; metakognitiver Prozess; Denkprozess; sichtbares Lernen; intrinsische Motivation; extrinsische Motivation; kontrolliertes Lernen; autonome Selbstregulation; Autonomiegefühl; soziale Werte; persönliche Werte; Selbstregulationsstil; identifizierte Regulation; integrierte Regulation; SDT; Arbeitsmethode; Selbstreflexion; Zielsetzung; Lernaktivität; lärandemotivation; självreglering; autonomi; elevmotivation; moderna språk; språkinlärning; formativ bedömning; formativ återkoppling; självreglerande lärande; effektivt lärande; glädje i undervisning; uppgiftsnivå; processnivå; självregleringsnivå; återkoppling; långsiktiga mål; lärandemål; gymnasiebehörighet; läroplan; språkvalslektion; grundskola; språkval; flerspråkig samhälle; resultatorienterad; lärosystem; språkkunskap; kursplan i moderna språk; högstadiet; motivationssvårighet; motivationsproblematik; tyska; motivationsbrist; planeringsfas; genomförandefas; självreflektionsfas; metakognition; metakognitiv strategi; metakognitiv process; tankeprocess; synligt lärande; inneboende motivation; yttre motivation; kontrollerad; autonom självreglering; extrinsisk motivation; intrinsisk motivation; autonomikänsla; sociala värden; personliga värden; självregleringsstil; identifierad reglering; integrerad reglering; SDT; arbetsmetod; självreflektion; målsättning; inlärningsaktivitet; formativ;

  Sammanfattning : Onödiga språkvalsbyten i moderna språk kan anses vara resultat av motivationsbrist kopplat till intrycket att glädje i språkvalsstudier inte leder till gymnasiebehörighet.  Denna studie ämnar undersöka och fördjupa kunskap om   a) samband mellan självreglering och elevmotivation, samt b) samband mellan glädje och motivation. LÄS MER