Sökning: "tankestilar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet tankestilar.

 1. 1. “Kan bli för stramt och fyrkantigt” : En enkätstudie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbetet med konflikthantering i förskolan: tankestilars roll och påverkan kring hur relationer inramas och formuleras.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sara Lundström; Anna Råberg; [2019]
  Nyckelord :communication; conflicts; conflict management; conflict management models; constructive; democracy; discourse; holistic; implementation; meaningful; preschool; social sustainability; thought styles; value base; value education; demokrati; diskurs; förskola; holistisk; implementering; kommunikation; konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsmodeller; konstruktiv; meningsskapande; tankestilar; social hållbarhet; värdegrund; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Konstruktiv hantering av konflikter kan bidra till lärandesituationer. Som en del i att synliggöra det vardagliga arbetet lyfter studien pedagogers erfarenheter och upplevelser kring konflikthanteringsarbetet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Individens kunskapskonstruktion och kulturens ramverk : En studie om kunskapens innehåll för att rida hästar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Danius; [2016]
  Nyckelord :begrepp; begreppsanalys; didaktik; inverkan; kunskap; kunskapskonstruktion; lärande; ridning; ryttarkänsla; sitsträning; tankestil; undervisning;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta arbete är att diskutera frågan hur kunskap konstrueras för den praktiska förmågan att rida. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: Hur synliggörs kunskap för att rida en häst i tre olika texter om ridning, framförallt med fokus på nybörjarens första möte med fenomenet ridning? Kan olika tankestilar identifieras, och om så är fallet, hur förhåller de sig till varandra?Diskussionen utgår från en analys av olika tankestilar som de framträder i tre olika texter. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers syn på socialt samspel i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Annika Simonsson; [2015]
  Nyckelord :Intellectual disability; special education; peer relation; participation; thinking styles; teacher; Utvecklingsstörning; delaktighet; grundsärskola; tankestilar; pedagoger; samspel och interaktion.;

  Sammanfattning : The purpose of my study is to contribute with knowledge about three teachers’ view on the possibilities and difficulties to support students with intellectual disabilities insocial interaction.to get answers to my research questions in the analysis I have in my qualitative study used the theory of Fleck's model about thinking styles rooted in a socio-cultural perspective. LÄS MER

 4. 4. Påverkan i lärares resonemang kring bedömning av läsförståelse i engelska

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Björemark; [2014]
  Nyckelord :bedömning; efl; engelskundervisning; institutionsteori; kursplan; Lgr 11; läroplan; läsförståelse; nationella prov; påverkansfaktorer; resonemang; tankekollektiv; tankestil;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka påverkansfaktorer som blir synliga i lärares resonemang kring bedömning av läsförståelse i engelska. De påverkansfaktorer som ligger i fokus i studien är de tankestilar som förs ut till lärare via läroplan och nationella prov, men även andra påverkansfaktorer kommer att studeras. LÄS MER

 5. 5. Den digitala ABM-katalogen : Bibliotekets roll och villkor i samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martina Kotar; [2014]
  Nyckelord :ABM-samverkan; digitala kataloger; K-samsök; kulturarv; tankestil; tankekollektiv; boundary object;

  Sammanfattning : Syftet för detta arbete är att undersöka bibliotekets roll i det digitala ABM-samarbete som eftersträvas inom kulturpolitiken. Detta görs med hjälp av kodning och innehållsanalys av två politiska dokument, SOU 2009:15 Kraftsamling! Museisamverkan ger resultat – Del 1 samtprop. 1998/99:114 Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål. LÄS MER