Sökning: "tanya"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet tanya.

 1. 1. Fosterkonsekvenser till följd av röntgenstrålning – Vid konventionella och datortomografiska undersökningar i thorax-bukregionen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Terese Lövgren; Tanya Wilfer; [2020-08-05]
  Nyckelord :X-ray; computed tomography; consequences; fetus;

  Sammanfattning : Bakgrund: När Wilhelm Röntgen upptäckte röntgenstrålningen och dess förmåga att tränga igenom material, utvecklades snabbt bild- och funktionsmedicinen. Tidigt uppmärksammades dock flera fosterskador till följd av röntgenstrålningen, men sedan dess har aktivt arbete skett i syfte att minska skadorna. LÄS MER

 2. 2. EU Competition Law and Environmental Protection : Are environmental benefits considered in the assessment of Article101 TFEU?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Tanya Krause; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att bosätta sig för samhällets skull: En WPR-analys av svenska riksdagens debatt om EBO-lagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tanya Möller Forastieri; [2020]
  Nyckelord :EBO-lagen; WPR; Arendt; asylsökande; statssuveränitet; välfärd; universella mänskliga rättigheter; bostadspolitik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida asylsökande uppfattas som rättighetssubjekt i den svenska Riksdagens diskurs om Lagen om eget boende (EBO-lagen), för att därigenom uppmärksamma vilka möjligheter icke-medborgare har att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i ett nationalstatligt system. För att studera detta använder jag mig av ett teoretiskt perspektiv som har sin utgångspunkt i Hannah Arendts “rätten att ha rättigheter”, samt av Carol Bacchis “What’s the problem represented to be”-ansats som metod. LÄS MER

 4. 4. Motivationsfaktorer för återgång till arbete vid långtidssjukskrivning : I relation till individens upplevda locus of control

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Christian Berg; Tanya Hugosson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Digitalisering i svenska kommuner : En kvalitativ studie om postbyråkratins utveckling i offentliga organisationer

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tanya Ohanian Saki; Daniella Malle; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; Post-bureaucracy; Public sector; Municipality; Digitalisering; Offentlig sektor; Postbyråkrati; Kommuner;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studie ämnar undersöka medarbetares upplevelser av digitalisering i kommuner. Detta för att få en djupare förståelse kring digitalisering som en del av postbyråkratisk utveckling i offentliga organisationer. Metod: Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER