Sökning: "tax law"

Visar resultat 11 - 15 av 804 uppsatser innehållade orden tax law.

 1. 11. OECD-riktlinjerna och korrigeringsreglerna - Riktlinjernas rättskällevärde i svensk och tysk intern rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Örjan Fogelberg Skoglösa; [2019]
  Nyckelord :OECD Transfer Pricing Guidelines; source of law; Sweden and Germany; arm´s length principle; transfer pricing; rättskällevärde; OECD:s riktlinjer om internprissättning; korrigeringsreglerna; svensk och tysk lagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker rättskällevärdet för OECD:s riktlinjer om internprissättning för multinationella företag och skattemyndigheter vid tolkning av de s.k. korrigeringsreglerna i svensk och tysk lagstiftning. LÄS MER

 2. 12. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln - I ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Björn Thulin; [2019]
  Nyckelord :Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln; ränteavdragsbegränsningsregler; ränteavdrag; den skatterättsliga neutralitetsprincipen; neutralitetsprincipen; gruppregler; gruppundantag; Group Ratio Rule; Equity Escape Rule; OECD; BEPS Action 4; direktivet mot skatteundandraganden; ATAD; koncernbeskattning; resultatutjämning; prop. 2017 18:245.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On January 1 2019, extensive changes were introduced to the Swedish corporate tax system. From previously only limiting deductions for interest expenses related to internal loans, the corporate tax reform entails that all interest expenses are limited and all Swedish companies are subject to the regulations. LÄS MER

 3. 13. Trade for Climate Justice?- A normative study on the possible justice conflict of an implementation of border carbon adjustments between developed and developing countries.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Berggren; [2019]
  Nyckelord :Border carbon adjustments; climate justice; trade; developed countries; developing countries.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Border carbon adjustment is an economic instrument being discussed more frequently as a possible solution to address carbon leakage, which is an issue for many developed countries. Developed countries are showing interest in this instrument to protect domestic industries from carbon leakage to countries that do not tax carbon. LÄS MER

 4. 14. Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Frans Sörensen; Sigrid Skarsgård; [2019]
  Nyckelord :Värdeintyg; stämpelskatt; fastighetstaxering; lagfart; inskrivningsmyndighet; sakkunnig; värdetidpunkt; marknadsvärde; taxeringsvärde Value certificate; stamp duty; property tax assessment; title deed; registration authority; expert; appraisal date; market value; tax assessment value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid beviljande av lagfart efter fastighetsköp beräknas stämpelskatt på det högsta beloppet av köpeskilling och taxeringsvärde från föregående år. Om aktuellt taxeringsvärde saknas ska jämförelsen istället, enligt 9 § i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ske med ett intygat värde. LÄS MER

 5. 15. Skatteflykt enligt skatteflyktslagen och EU:s skatteflyktsdirektiv - Ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna-Karin Enfors; [2019]
  Nyckelord :Skatteflykt; Skatterätt; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to define the term ”tax evasion” and determine the meaning of the General Anti Avoidance Rules, in both national law and European law. The Swedish generally designed clause against tax avoidance consists of four prerequisites, which all need to be fulfilled for the rule to be applicable. LÄS MER