Sökning: "teaching fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden teaching fiction.

 1. 1. Using Literature as a Teaching Medium in English Classes in Sweden  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lamar Aziz; [2021]
  Nyckelord :teaching fiction; language development; critical thinking; social and cultural awareness; English curriculum for secondary school.; Att undervisa skönlitteratur; språkutveckling; kritiskt tänkande; social och kulturell medvetenhet;

  Sammanfattning : There is a great tendency in using literature as a medium of language teaching because literature plays an essential role in developing the students’ language skills. It also helps them in acquiring cultural experiences and to attain a better understanding of the literary texts. LÄS MER

 2. 2. Litteratur för språkutveckling hos andraspråkselever : En undersökning hur skönlitteratur används i undervisningen i svenska som andraspråk för elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Rodin; Emelie Wallin; [2021]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; språkutveckling; svenska som andraspråk; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilken skönlitteratur som används i ämnet svenska som andraspråk, hur den skulle kunna utveckla elevernas språk samt hur litteraturen kan motivera och engagera eleverna i språket. Empirin har samlats in genom semistruktuerade intervjuer med svenska som andraspråkslärare. LÄS MER

 3. 3. Genus i deckare : En studie om deckargenrens potential i undervisningen ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Matilda Wennberg; [2021]
  Nyckelord :genusteori; deckargenre; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : This essay examines how crime fiction can be used in the teaching of values in the Swedish upper secondary school. Three crime books from the bestseller list 2019 has been analysed using gender theory and a didactic literature theory. LÄS MER

 4. 4. Mellanstadiets skönlitteraturundervisning : Fem lärares syn på skönlitteratur och didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Enya Mårtensson; Rebecca Dahlman; [2021]
  Nyckelord :Skönlitteraturundervisning; didaktik; skönlitteratur; mellanstadielärare; svenskämnet; förutsättningar; tradition;

  Sammanfattning : Den tidigare litteraturdidaktiska forskningen visar på flera positiva aspekter av skönlitteraturundervisning (Ewald, 2007; Ingemansson, 2020; Molloy 2002; m.fl.) Det finns dock en rädsla att glappet mellan denna forskning och lärares praktik är för stor. (Wintersparv, 2018). LÄS MER

 5. 5. Litteraturundervisning och elevers litterära identitet : En analys av tre lärarhandledningar till skönlitterära verk med inriktning till årskurs 1-3, utifrån ett läs- och litteraturundervisningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Carolina Perkovic; Alexandra Ström; [2021]
  Nyckelord :Teacher s guide; teaching of reading; reading instruction; teaching of literature; literature teaching; fiction; view of literature; Lärarhandledning; läsundervisning; litteraturundervisning; skönlitteratur; litteratursyn;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att analysera tre bokförlags lärarhandledningar till skönlitterära verk, med anpassning till årskurs 1–3, utifrån ett läs- och litteraturundervisningsperspektiv. Studiens material består av tre utvalda lärarhandledningar som samlats in från tre olika bokförlag. LÄS MER