Sökning: "team kommunen"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden team kommunen.

 1. 1. Teamarbetets betydelse för socialarbetaresupplevelse av arbetsrelaterad stress : - En kvalitativ studie om ett ungdomsteam

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Malin Eklund; Julia Sandin; [2023]
  Nyckelord :Social work; youth-team; teamwork; demand-; control- and supportmodel; work-related stress; united action.; Socialt arbete; ungdomsteam; teamarbete; krav-; kontroll- och stödmodellen; arbetsrelaterad stress; samverkan;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har genomförts i samarbete med en kommun i Sverige. Syftet medstudien har varit att, inom ett ungdomsteam, undersöka teammedlemmars upplevelse av hurarbetet i team inverkar på förekomsten av arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 2. 2. "det behövs, för att alla barn ska få lyckas utifrån sina förutsättningar" : En kvalitativ studie med fokus på specialpedagogisk handledning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linda Pahlberg Karlsson; Jessica Lindgren; [2023]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; kompetensutveckling; likvärdighet; specialpedagogik; specialpedagogisk handledning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka förskollärares erfarenheter av specialpedagogisk handledning i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Med utgångspunkt i en fenomenologisk ansats undersöktes därför fyra förskollärares erfarenheter av samverkan med specialpedagog. LÄS MER

 3. 3. Hur väl fungerar samarbetet mellan med arbetarna i äldreomsorgen? : Första linjens chefers upplevelse av teamsamverkan och deras möjlighet till påverkan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Praetorius Holmgren; Emilia Qvist Benerbäck; [2023]
  Nyckelord :Äldreomsorg; enhetschef; första linjens chef; team; samverkan; vårdoch omsorg; hemtjänst; särskilt boende; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen i Sverige har förändrats genom decennier. Idag ansvarar kommunen för vård- och omsorg av äldre genom insatser på såväl särskilt- som i ordinärt boende. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Northvolts etablering leder till påskyndade detaljplaneprocesser : Hur har processen sett ut och vilka konsekvenser/risker medföljer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Elin Andersson; Linnéa Patriksson; [2022]
  Nyckelord :Detaljplaner; markanvändning;

  Sammanfattning : En effektivare detaljplaneprocess efterfrågas och en debatt om långsamma processer pågår. Detaljplan är ett viktigt verktyg för Sveriges samhällsutveckling och syftar till att reglera och lämplighetspröva mark- och vattenanvändningen i förhållande till den specifika platsen. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogik för lärande : En studie om ett statligt lyfts inverkan på elevers lärande och dess betydelse för framtida förbättringsinsatser

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Helgesson; [2022]
  Nyckelord :Special education for learning; special educational competence; collegial learning; teacher learning; improvement initiatives; school development; distributed leadership; governance and management; Specialpedagogik för lärande; specialpedagogisk kompetens; kollegialt lärande; lärares lärande; förbättringsinsatser; skolutveckling; distribuerat ledarskap; styrning och ledning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om lärares, special­pedagogers, rektorers och förvaltningsledningens erfarenheter och upplevelser om förbättrings­insatsen specialpedagogik för lärande (SFL) och dess inverkan på förbättringsarbetet i en kommun, på såväl skol­enheter som i kommunen i stort. SFL är en kollegial kompetens­utvecklingsinsats med syfte att höja lärares kompetens inom specialpedagogik. LÄS MER