Sökning: "teamanda"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet teamanda.

 1. 1. Kontinuerlig förbättring av kunskaps- och erfarenhetsdelning i växande konsultorganisationer : En studie genomförd på en konsultorganisation inom samhällsbyggnadsbranschen

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Teresa Villegas; Meliina Lara Matikainen; [2021]
  Nyckelord :Knowledge sharing; knowledge management; experience sharing; experience feedback; knowledge; Kunskapsdelning; kunskapshantering; erfarenhetsdelning; erfarenhetsåterföring; kunskap;

  Sammanfattning : Kunskap- och erfarenhetsdelning är ett brett och viktigt koncept för företagens ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. För konsultfirmor är det av extra vikt då deras kärnverksamhet grundar sig i att sälja kunskap i form av tjänster, men där problematiken är att de projektledande konsulterna kan uppleva att hjulet kontinuerligt återuppfinns i projekten. LÄS MER

 2. 2. Belgiska sjuksköterskors roll och inställning till eutanasi – en litteraturstudie.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Jobén; Rebecka Wahlund; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva belgiska sjuksköterskors roll och inställning till eutanasi (dödshjälp). Metoden som valdes att användas var en beskrivande litteraturstudie med artiklar framsökta i PubMed (MedLine). Av 1632 framsökta artiklar valdes 15 relevanta artiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats ut. LÄS MER

 3. 3. På väg mot en personcentrerad vård

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Helena Larsson; [2011]
  Nyckelord :Focus group; participatory action research; development; hermeneutics; transition theory; person-centered care; Fokusgrupp; aktionsforskning; hermeneutik; personcentrerad vård; transitionsteori; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Forskningsresultat når inte alltid ut i vården till patienter och kliniskt verksam personal. Detta kan leda till att den vetenskapliga grund, som vården enligt svensk lagstiftning ska vila på, inte erbjuds. LÄS MER