Sökning: "teamarbete brister"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden teamarbete brister.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av följsamhet till basala hygienrutiner Titel (engelsk) - En intervjustudie på en ortopedavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lydia Johansson; Ida Josefsson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenhet; följsamhet; basala hygienrutiner; vårdrelaterade infektioner; patientsäkerhet; infektionsprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) innebär ett stort lidande för patienten och enkostnad för samhället. För att minska antalet VRI och arbeta preventivt mot smittspridninginom hälso- och sjukvården är det av stor vikt att basala hygienrutiner (BHR) följs. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans möte på akutmottagning med patienter utsatta för våld i nära relation : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Möller; Emelie Eklund; [2021]
  Nyckelord :Emergency care; Experiences; Handling; Nurses; Intimate partner violence; Akutsjukvård; Erfarenheter; Handläggning; Sjuksköterskor; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är idag ett stort samhällsproblem och akutmottagningar är vanligen den första och enda kontakten den utsatta personen har med sjukvården. Det är viktigt att sjuksköterskor på akutmottagningar identifierar denna patientgrupp för att kunna erbjuda stöd och eventuellt förhindra ytterligare och mer allvarliga skador samt bråd död. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans upplevelse i samband med akutlarm : -en kvalitativ intervjustud

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :dlbar kaki; Aiden Dawod; [2021]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; omvårdnad; upplevelse; akutlarm; teamarbete; kommunikation; stress.;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund:I anestesisjuksköterskans ansvarsområde ingår direkt omhändertagande av patienten på grund av försämrade vitalparametrar eller trauma som indikerar det akuta behovet av vård. Som anestesisjuksköterska finns beredskap för att upprätthålla fri luftväg vilket är det första som prioriteras. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av kommunikation mellan ambulanssjukvården och räddningstjänsten : -En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Daniel Ljungberg Ising; Carl Johan Stendahl; [2021]
  Nyckelord :Ambulance; Collaboration; Care environment; Communication; Nurse; Patient care; Rescue service; Specialist ambulance nurse; Teamwork; Ambulans; Ambulanssjuksköterska; Kommunikation; Patientomhändertagande; Räddningstjänst; Samverkan; Sjuksköterska; Teamarbete; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund. För att tillgodose ett tryggt patientomhändertagande krävs god kommunikation mellan olika vårdande yrkesgrupper. Vägen dit är full av utmaningar. När kommunikationen brister är det oftast på grund av oförståelse av respektive roller mellan yrkesgrupper och störningar i miljön där kommunikationen utförs. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av tidig identifiering av sepsis : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Brunnström; Melinda Nylin; [2021]
  Nyckelord :Sepsis; Sjuksköterska; Erfarenheter; Identifiering;

  Sammanfattning : Introduktion: Sepsis är ett globalt hälsoproblem som förekommer inom alla instanser i vården. Sepsis är initialt svårt att identifiera, vilket medför en omfattande underdiagnostisering och hög mortalitet. Trots att den svenska sjukvården är välutvecklad avlider omkring 20 % av de som insjuknar i sepsis. LÄS MER