Sökning: "teamarbete och organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden teamarbete och organisation.

 1. 1. Intern bemanningspool för att öka flexibilitet och lönsamhet : Risker och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Johanna Nilsson; Jonna Sandin; [2018]
  Nyckelord :Staffing strategy; internal staffing bank; flexibility; health; work rotation; Personalstrategi; intern bemanninspool; flexibilitet; hälsa; arbetsrotation;

  Sammanfattning : Under dagens förhållanden räcker det inte längre med att endast erbjuda bra produkter, det är viktigt att företagen är så effektiva som möjligt på alla vis. Med en osäker marknad skapas variationer i efterfrågan, ett sätt att hantera dessa variationer är att skapa ett flexibelt företag. LÄS MER

 2. 2. Teamarbete, tidspress och trovärdighet : Påverkar organisationskulturen anställdas motivation och upplevda prestationskrav inom revisionsbranschen?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hedh Marika; Wiik Linnéa; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; revision; motivation; prestationskrav;

  Sammanfattning : This study is focusing on how organizational culture affects motivation and perceived pressure to perform within the audit industry, as this is a field of knowledge where relatively little research has been done. Organizational culture is, according to existing research, an integral variable for organisations and their success. LÄS MER

 3. 3. Att vårda palliativa hjärtsviktspatienter inom kommunal hemsjukvård - Distriktsköterskors upplevelser : - En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Camilla Von Baltzer; [2018]
  Nyckelord :Chronic heart failure; District Nurses; Palliative care; Distriktsköterskor; Hjärtsvikt; Palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktsköterskan inom kommunal hemsjukvård är en central person inom den palliativa vården. Patienter som lider av kronisk hjärtsvikt och är under palliativ vård riskerar att inte få samma behandling eller vård under den sista tiden som andra palliativa patienter. LÄS MER

 4. 4. The Team Mirror : A Constructivist Study of an Agile Method for Team Development

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Julia von Heijne; Emelie Wängborg; [2018]
  Nyckelord :constructivism; team development; teamwork; agile methods; software development team; squad health check; shared leadership; konstruktivism; teamutveckling; teamwork; agila metoder; mjukvaruutvecklings team; squad health check; delat ledarskap;

  Sammanfattning : In rapidly changing environments organization and management theories have to consider more flexible approaches to match the demands (1) (2). Agile methods attempt to enable flexible efficient ways of working in team structures (1). LÄS MER

 5. 5. Faktorer som kan försvåra möjligheten för sjuksköterskor att ge personcentrerad vård – en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Charlotta Danielsson; Malin Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Nurse’s role; organization; patient participation; person - centred care; teamwork.; Organisation; patientdelaktighet; personcentrerad vård; sjuksköterskans roll; teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt den nya patientlagen ska patientens delaktighet i sin egen vård utökas och förstärkas ytterligare. Som en del i detta arbete så har personcentrerad vård införts i flera svenska regioner och landsting. Positiva effekter av personcentrerad vård har kunnat bevisas både hos patienter och vårdgivare. LÄS MER