Sökning: "teamarbete sjukgymnast"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden teamarbete sjukgymnast.

 1. 1. How Physiotherapists Promote Physical Activity at Long-term Care Facilities for Older Adults : A cross-sectional mixed methods study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Karin Högstedt; [2019]
  Nyckelord :Elderly care; Exercise; Nursing home; Physical therapist; Teamwork; Sjukgymnast; Vård- och omsorgsboende; Teamarbete; Träning; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Introduction: Even though physical activity is important for older people living in long-term care facilities (LTCFs), many spend most of their time in sedentary activities. How physiotherapists, with competence in physical activity, promote physical activity for residents and how work experience and employment context affect physical activity promotion have not been described. LÄS MER

 2. 2. Alla pusselbitar behövs : En fallstudie om interprofessionellt teamarbete i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Alicia Ottosson; Malin Wetterhall; [2012]
  Nyckelord :elderly care; interprofessional teamwork; professions; collaboration; consensus; äldreomsorg; interprofessionellt teamarbete; yrkesgrupper; samverkan; samförstånd;

  Sammanfattning : When the population is getting older, the need for complex care and nursing interventions in elderly care increases. To create a holistic view of the elder and their life situation, interprofessional team collaboration is often desirable and necessary. LÄS MER

 3. 3. Jag och teamet : En kvalitativ hermeneutisk studie om sjukgymnasters uppfattning om teamarbete. 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Mika Juopperi; [2009]
  Nyckelord :Sjukgymnast; hermeneutik; legitimitet; sjukskrivningsprocessen 2008; teamarbete.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att utifrån från en hermeneutisk ansats intervjua sjukgymnaster om deras uppfattning av teamarbete i relation till deras profession. Frågeställningarna för studien gällde för- och nackdelar och legitimitet i relation till teamet samt om förändringarna i sjukskrivningsprocessen hade inverkan på arbetet. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningen om arbetsterapeutens ansvar och yrkesroll i teamarbete: En enkätstudie bland sjuksköterske-, sjukgymnast- och läkarstudenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Petra Nilson; [2008]
  Nyckelord :Arbetsterapi; team; rehabilitering; studenter; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att arbeta tillsammans inom vården benämns som att arbeta inom team. Teamet består vanligen av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Arbetsterapeutens främsta ansvar är att öka delaktigheten hos patienten under rehabiliteringen. LÄS MER

 5. 5. Granskning av organiserat fall - preventivt arbete : en enkätstudie inom särskilt boende för äldre i Umeå kommun 2007

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi; Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Camilla Nyström; Anna Åström; [2007]
  Nyckelord :äldre; särskilt boende; fall; prevention; teamarbete;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie var att granska det fallpreventiva arbetet inom samtliga särskilda bo-enden för äldre, i Umeå kommun. Data insamlades primärt via enkäter vilka besvarades av undersköterskor (n 118, 85 % svarsfrekvens). Enkätsvaren kompletterades med en muntlig fråga som enhetschefen för respektive boende besvarade via telefon. LÄS MER