Sökning: "teamsamverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet teamsamverkan.

 1. 1. Teamsamarbetets betydelse vid hjärtstopp hos barn : Barnsjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Lagergren; Sara Persson; [2022]
  Nyckelord :Paediatric; Communication; Qualitative Research; Team collaboration; Emergency Medical Services; Pediatrik; Kommunikation; Kvalitativ forskning; Teamsamarbete; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett barn som drabbas av ett hjärtstopp är något av det mest traumatiska en barnsjuksköterska kan ställas inför på barnakutmottagningen. Brist på teamsamarbete är en starkt bidragande faktor till ökad stress hos akutpersonalen. LÄS MER

 2. 2. Operationsteamets erfarenheter av icke-tekniska färdigheter för att undvika vårdskador : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marléne Kimby Eklund; Erika Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Communication; non-technical skills; literature review; surgery; teamwork; medical injuries; Icke-tekniska färdigheter; kommunikation; litteraturstudie; operation; teamarbete; vårdskador.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador drabbar ungefär 3–16% av samtliga sjukhusvårdade patienter, där 10–20 % uppstår till följd av en operation. Operationsteamet besitter flera icke-tekniska färdigheter, men vilka är av mest betydelse för att kunna undvika vårdskador under en operation. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar sjuksköterskornas arbetsmiljö patientsäkerheten? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Modin; Ida Wildig Lindahl; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Sjuksköterskor; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Samhället ställer höga krav på sjukvården och sjuksköterskors arbete kring patienten. Sjuksköterskor utgår från 6 kärnkompetenser och har ett ansvar för att säker omvårdnad minskar antalet vårdskador. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutveckling genom tvärprofessionell simuleringsövning : En intervjustudie om barnsjuksköterskors erfarenhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Birgitta Holm Helgadottir; Malin Schöbel; [2022]
  Nyckelord :Communication; cooperation; patient safety; skills development; teamwork; Kommunikation; kompetensutveckling; patientsäkerhet; samarbete; teamet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsflödet på en barnakutmottagning kan ändras inom loppet av några minuter. Barnsjuksköterskan ska kunna identifiera livshotande tillstånd i mötet med det akut sjuka barnet för att snabbt kunna vidta åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Zahra Jafari; Dao Popescu; [2022]
  Nyckelord :care relationship; holistic view; patient participation; team collaboration.; helhetssyn; patientdelaktighet; teamsamverkan; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård definieras som ett partnerskap mellan sjuksköterskorna och patienterna där fokus i vården ligger på patienten som en unik person och inte på sjukdomen. Tidigare forskning visar att patienter och närstående upplever välbefinnande och tillfredsställelse då sjuksköterskorna ger vård baserad på medkänsla. LÄS MER