Sökning: "teamwork performance"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden teamwork performance.

 1. 1. Det sitter i väggarna : En enkätstudie om säkerhetskultur i operationsmiljö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Skoogh; Sofie Rydin; [2019]
  Nyckelord :Patient safety; teamwork; safety culture; operating theatre; Patientsäkerhet; teamarbete; operationssjukvård; säkerhetskultur; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador orsakade av vården medför både ett lidande för patienten menäven en stor kostnad för samhället. Operationsavdelningen är en högriskmiljö som ställer krav på både ett personlig riskmedvetet engagemang och ett väl fungerande teamarbete. LÄS MER

 2. 2. Emerging Principles in Obstetric Teamwork

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Christopher Neuhaus; Dag Erik Lutnaes; [2019]
  Nyckelord :teamwork; obstetrics; resilience; cognitive systems engineering; patient safety; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is widespread consensus that teamwork constitutes one of the key requirements in today’s multidisciplinary and highly complex system of delivering care. In recent years, increasing attention has been given to questions of how to define, teach, measure, and improve teamwork in healthcare. LÄS MER

 3. 3. ”det är lättare om man är en del av konflikten” : Om teammedlemmars upplevelser av konflikthantering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Broberg; Rania Simonsson; [2019]
  Nyckelord :phenomenology; conflict; conflict management; conflict management style; conflict type; team; team member; team perspective; temporality; fenomenologi; konflikt; konflikthantering; konflikthanteringsstil; konflikttyp; team; teammedlem; teamperspektiv; temporalitet;

  Sammanfattning : Då konflikter i princip är oundvikliga i projekt och på arbetsplatser, är det en central fråga för organisationer (Tonnquist, 2016). Redan 1995 beskrevs det att konflikter kommer bli allt mer förekommande inom organisationer, oavsett branschtillhörighet, på grund av lojalitetsbrist mellan arbetstagare och arbetsgivare (Wall & Callister, 1995). LÄS MER

 4. 4. Leadership Competencies Development through Game-Based Learning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Marina Covalciuc; Gautier Kerleguer; [2019]
  Nyckelord :Leadership competencies; Game-based learning; Conceptual research; educational game; leadership development; competency measurement; strategic thinking;

  Sammanfattning : In contemporary world, there is a constant need for leadership development. Technological advancements, excessive uncertainty and severe hostility on one hand and high expectations from subordinates, pressure from stakeholders on another hand force leaders to develop more skills and competencies in order to succeed. LÄS MER

 5. 5. Hur systematiskt kvalitetsarbete kan leda till nya arbetssätt och positiva hälsoeffekter inom äldreomsorgen : En interventionsstudie av ett förbättringsarbete på ett privat vårdboende i Sydsverige

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Monica Nyman; [2019]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; mikrosystem; rutiner; följsamhet; kvalitetsledningssystem;

  Sammanfattning : Titel Hur systematiskt kvalitetsarbete kan leda till nya arbetssätt och positiva hälsoeffekter inom äldreomsorgen – en interventionsstudie. Bakgrund Avvikelser och klagomål från externa aktörer samt dalande personal- och brukarnöjdhet på detta privata vårdboendet synliggjorde 2017 ett behov förbättringsåtgärder. LÄS MER