Sökning: "teamwork"

Visar resultat 1 - 5 av 955 uppsatser innehållade ordet teamwork.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Quist; Rebecka Axelsson; [2024]
  Nyckelord :emotions; end of life care; home care; nurse experience; palliative care; palliativ vård; livets slutskede; erfarenhet; sjuksköterskor; patientens hem;

  Sammanfattning : Background: Every year in Sweden, approximately 90,000 people die. Some die due to trauma or terminal illness, while others die from natural causes. When patients are in a terminal condition, they can receive support and nursing care from nurses in their own homes. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att samverka med polismyndigheten i ärenden som involverar patienter med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anders Karl-Erik Willysson; Sandra Lilja; [2024]
  Nyckelord :Ambulance nurse; collaboration; teamwork; Police Authority; mental ill-health.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett generellt växande problem och en ökning i antalet ärenden indexerade som psykisk ohälsa har noterats de senaste åren. Ambulanssjukvården och polismyndigheten samverkar vid olika händelser, för att säkerställa adekvat utförande av samhällsuppdrag. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors erfarenheter av patientsäker vård intraoperativt : Operating room nurses´experiences of patient-safe care intraoperative

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Basel Kayed; Åsa Von Schéele; [2024]
  Nyckelord :Intraoperativt; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Perioperativ omvårdnad är den specifika omvårdnaden inom operationssjukvård och omfattar tre faser; den preoperativa fasen, den intraoperativa fasen och den postoperativa fasen. Vårdandet som sker i operationssalen kallas intraoperativ fas. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors strategier för att hantera etiska dilemman inom palliativ vård : En integrerad sammanställning av kvalitativ forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Larsson; Josefin Kjellson; [2024]
  Nyckelord :Ethical Dilemmas; Ethical issues; Nurse; Palliative care; Strategies; etiska dilemma; sjuksköterska; palliativ vård; strategier;

  Sammanfattning : Background Ethical dilemmas in palliative care is a common issue for nurses to handle. Nurses have the responsibility to provide care that is in the best interest for the patient and to enhance the quality of life in the end-of-life stage. Dilemmas occur when differing opinions exist about what is in the best interest for the patient. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av samverkan i team inom akut- och primärvård : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lina Starby; Petra Nordh Ås; [2024]
  Nyckelord :nurse perspective; nursing; safety; team collaboration; omvårdnad; sjuksköterskans perspektiv; säkerhet; teamsamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid brist på vårdpersonal så kan teamsamverkan motverka de negativa konsekvenserna som bristen medför. Team inom sjukvården inkluderar flertalet professioner för att kunna ge patienter optimal och säker vård. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av samverkan i team inom akut- och primärvård. LÄS MER