Sökning: "tech metoden"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden tech metoden.

 1. 1. Kostnadsdrivet förbättringsarbete inom miljö : En fallstudie på AstraZeneca

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Rodan Hanna; [2018]
  Nyckelord :environment; lean and green; waste; continuous improvement; resource-efficient production; miljö; lean och miljöarbete; slöseri; ständiga förbättringar; resurseffektiv produktion;

  Sammanfattning : Miljömässig hållbarhet är en förutsättning för en fortsatt hållbar ekonomisk utveckling ochför en fortsatt konkurrenskraft, genom olika verktyg kan så väl miljö- som hållbarhetsarbeteatt utvecklas. Syftet med den här studien har varit att identifiera miljöaspekter för att sedanåstadkomma praktiska åtgärder med målet att öka tempot i miljöförbättringsarbetet. LÄS MER

 2. 2. #förtal - kränkningar på sociala medier och frågan om det går att lagstifta i 100 Mbit/s

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victoria Malmkvist; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för huruvida förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § BrB är applicerbar i dagens tekniktäta samhälle, samt utreda om lagstiftningen som rör kränkningar och skydd för individer på internet är adekvat utformad. I uppsatsen byggs upp av den rättsdogmatiska metoden och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Growth Hacker Marketing : Ett nytt arbetssätt inom tech-startups marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nilsson Emma; Hammarström Amanda; [2018]
  Nyckelord :Growth Hacker Marketing; Marketing; Startups; Product Development; Growth Hacker Marketing; Marknadsföring; Startups; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Dagens snabbt föränderliga affärslandskap förutsätter att företag ständigt experimenterar med sin produktutveckling och marknadsföring för att anpassa sig till en ökad digitalisering. Företag som inte lyckas tillgodose värde för sina kunder riskerar att utkonkurreras. LÄS MER

 4. 4. Smoothing and Mapping of an Unmanned Aerial Vehicle Using Ultra-wideband Sensors

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Erik Strömberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unmanned Aerial Vehicles (UAV), in particular the four-rotor quadrotor, aregaining wide popularity in research as well as in commercial and hobbyist applications.Maneuvrability, low cost, and small size make quadrotors an attractiveoption to full-scale, manned helicopters while opening up new possibilities. LÄS MER

 5. 5. Företagsvärdering av new tech-bolag –En kvalitativ studie om hur new tech-bolag värderas i praktiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Nolåker; Pontus Tjernberg; [2016-06-30]
  Nyckelord :Företagsvärdering; new tech-bolag; värderingsmodeller; värderingsfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns en pågående debatt om övervärdering av företag iteknologisektorn. Det finns inget självklart sätt att värdera ett bolag, värdet på ett privatföretag är en subjektiv bedömning som är baserad på värderarens analys. Det finnsomständigheter runt new tech-bolag som gör att de blir svårvärderade. LÄS MER