Sökning: "teckenstöd."

Hittade 1 uppsats innehållade ordet teckenstöd..

  1. 1. "Alla barn gynnas av TAKK" : En kvalitativ studie om hur och varför förskollärare använder TAKK i förskolan

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Daniela Jakobsson; Elin Ahlgren; [2019]
    Nyckelord :TAKK; AKK; specialpedagogik; förskola; barn; kommunikation; språk; gester; tecken; teckenstöd.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på TAKK med särskilt fokus på användning och bakomliggande intentioner. Syftet konkretiseras i två forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur använder förskollärare TAKK?” och “Vilka intentioner ligger bakom förskollärares användning av TAKK?”. LÄS MER