Sökning: "teknikämnet"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet teknikämnet.

 1. 1. Teknik som svar på samhällets utmaningar – problem formulerade i policytexter från 1978 till 2010.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Charlotta Kerstinsdotter; [2021]
  Nyckelord :teknik; teknikämnet; WPR; policy; läroplan; läroplansteori; grundskola;

  Sammanfattning : Teknik har varit ett obligatoriskt ämne i drygt 40 år och i nästan 30 år har teknikämnet haft en egen kursplan. Ändå beskrivs teknik i skolan som ett otydligt ämne som har svårt att särskilja sig från naturvetenskaperna och vars syfte är oklart för eleverna (SOU, 2010:28; Skolinspektionen, 2014). LÄS MER

 2. 2. Teknikämnet i grundskolan : en studie av Problemrepresentationer i teknikämnet reflekterat mot ett bildningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Peder Strömqvist; [2021]
  Nyckelord :Bacchi; bildning; innehållsanalys; kategorial bildning; Klafki; kursplan; problemrepresentation; teknikämnet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Teknikämnet är ett ungt ämne som söker sin roll i skolan och följsamhet till det teknikintensiva samhällets utveckling. Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur teknikämnet i grundskolans senare årskurser motiveras och konstrueras i kursplanen. LÄS MER

 3. 3. NTA inom teknikämnet : Lärares uppfattningar kring användningen av skolutvecklingsprogrammet NTA inom teknik för grundskolans lägre åldrar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Jessica Johdet; Lizette Sejbjerg; [2021]
  Nyckelord :Framework; Inquiry based learning; NTA; Teacher attitudes; Technology education; Lärares attityder; NTA; Ramfaktorer; Teknikundervisning; Undersökande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur lärare inom årskurs 1 - 3 uppfattar arbetet med skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) inom teknikämnet. Studiens frågeställningar har besvarats genom kvalitativa intervjuer, både enskilda och fokusgrupper, med lärare inom grundskolans lägre åldrar som använder sig av NTA i teknikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Teknikämnets förutsättningar i de lägre åldrarna : Från tekniklärarens perspektiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Alexandra Högberg Tagner; Emma Simonsson; [2021]
  Nyckelord :attitudes; technology education; technology subject conditions; Swedish school’s inspectorate; teacher interviews; attityd; förutsättningar; Skolinspektionen; teknikämnet; lärarintervjuer;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase knowledge about how technology teachers in grades 1-3 perceive their own teaching in the subject technology linked to conditions such as education, time frame, teaching materials, materials and equipment. The study was conducted with the help of qualitative interviews in which eight active and educated technology teachers in grades 1-3 participated. LÄS MER

 5. 5. Lågstadieelevers uppfattning och intresse kring teknikämnet : Samt genusskillnader kring elevers intresse för teknikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alva Johansson; [2021]
  Nyckelord :teknik; teknikämnet; lågstadiet; elevuppfattningar; genus; intresse.;

  Sammanfattning : In today´s society we are surrounded by technology that constantly is evolving and it is interesting to explore how primary school students experience the technology. The purpose of the study is to contribute with more knowledge of how students in the age of seven to nine years old perceive the subject technology and what the interest in technology looks like. LÄS MER